Αφανείς Εργασίες

Η έγκριση από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία του πρωτοκόλλου παραλαβής αφανών εργασιών (Π.Π.Α.Ε.) δεν δύναται να είναι κατΆ ουσίαν απρόθεσμη, αλλΆ αντίθετα , κατΆ αναλογίαν προς τα γενόμενα δεκτά προκειμένου περί των πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων και το πρωτόκολλο αυτό πρέπει να θεωρείται...

Πρωτόκολλο Παραλαβής Αφανών Εργασιών . Πρέπει να ελεγχθεί εντός ευλόγου διαστήματος . Τέτοιο θεωρείται το τρίμηνο . Μετά την άπρακτη παρέλευση τριμήνου θεωρείται ότι εγκρίθηκε . Περικοπές γενόμενες μετά την παρέλευση τριμήνου δεν είναι νόμιμες και πρέπει να απαλειφθούν . Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται...