Εγκύκλιος 12/2006 του ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα 'Αποδοχή της αριθμ.137/2006 γνωμοδότησης για το επιτόκιο προκαταβολής στην κατασκευή των δημοσίων έργων'