Ροή ειδήσεων

Σε περίπτωση άσκησης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων , κατά Ν. 2522/1997 , το κώλυμα της υπογραφής της συμβάσεως δεν παύει αυτομάτως μετά την πάροδο της προθεσμίας ασκήσεως της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων , έστω και αν αυτό δεν ορίζεται ρητά στο Νόμο. Η

Σε περίπτωση άσκησης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων , κατά Ν. 2522/1997 , το κώλυμα της υπογραφής της συμβάσεως δεν παύει αυτομάτως μετά την πάροδο της προθεσμίας ασκήσεως της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων , έστω και αν αυτό δεν ορίζεται ρητά στο Νόμο. Η Διοίκηση οφείλει να πληροφορηθεί , με την πάροδο της σχετικής προθεσμίας , εάν έχει ασκηθεί η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και σε καταφατική περίπτωση να αναμείνει την έκδοση της απόφασης. Η Διοίκηση απαλλάσσεται της παραπάνω υποχρέωσης μόνο εάν η ασκηθείσα αίτηση είναι προφανώς εκπρόθεσμη ή εάν αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής έχει απορριφθεί από το δικαστή με το αιτιολογικό ότι η ασκηθείσα αίτηση είναι προδήλως απαράδεκτη.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ