Ροή ειδήσεων

Ψηφίστηκε στη Βουλή κείμενο νόμου με θέμα: ‘Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές & Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις’

Στο ψηφισθέν κείμενο νόμου (το οποίο δεν έχει λάβει ΦΕΚ ακόμα) περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων και διατάξεις που αφορούν τα Δημόσια Έργα:

Στο άρθρο 59: Τροποποιήσεις στις διατάξεις του ν. 3669/2008 όπως η κατάργηση του μεικτού συστήματος, προβλέψεις για τη μελέτη/κατασκευή, τη μείωση πρόσθετων εγγυητικών επιστολών, την θέσπιση Παραβόλου ενστάσεων, τον περιορισμό εγγύησης της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν.3669/2008 και την απόσβεση δικαιωμάτων αναδόχου ενός 4 μηνών από την εμφάνισή της γενεσιουργού αιτίας.

Στο άρθρο 61: Ρυθμίζει θέματα της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και κάνει τροποποιήσεις στις διατάξεις του ν. 4013/2011 που αφορούν στον καθορισμό πληρωμής της κρατησης 0,1% επί της αξίας κάθε πληρωμής και όχι στο σύνολο του συμβατικού ποσού.

Στο άρθρο 72: Ρυθμίζει θέματα αιτήσεων ακυρώσεως, ασφαλιστικών μέτρων και αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης κατά πράξεων που αφορούν δημόσια έργα, προμήθειες και υπηρεσίες που συγχρηματοδοτούνται απο την Ευρωπαίκή Ένωση προϋπολογισμού άνω των 15.000.000 ευρώ, οι οποίες πλέον θα εκδικάζονται από την Ολομέλεια του ΣτΕ.

Στο άρθρο 73: Ρυθμίζει τον έλεγχο νομιμότητας επι των συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων και πιο συγκεκριμένα ορίζει αύξηση από 5 σε 10 εκατ. ευρώ του ορίου προϋπολογισμού των έργων που θα ελέγχονται προσυμβατικά από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

¶ρθρο 74: Ρυθμίζει το παράβολο για την άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων μλε μέριμνα ούτως ώστε η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων επί δημόσιων διαγωνισμών να απορρίπτεται ως απαράδεκτη αν κατά την κατάθεσή της δεν καταβληθεί το 1/3 του οφειλόμενου παραβόλου και τα υπόλοιπα 2/3 έως την πρώτη συζήτηση.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ