Ροή ειδήσεων

Ποια η προθεσμία δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης όταν πρόκειται για διαγωνισμό έργου αγροτικού συνεταιρισμού με αξιολόγηση των προσφορών και ποια η συνέπεια της παραβίασης της προθεσμίας αυτής;

Απαντά ο Νομικός Σύμβουλος της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. Αν. Γακίδης

1.       Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 1418/1984, «Ο νόμος αυτός εφαρμόζεται σε όλα τα έργα που προγραμματίζονται και εκτελούνται από τους φορείς που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄). Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) και του εκάστοτε αρμόδιου υπουργού, είναι δυνατόν έργα που προγραμματίζονται και εκτελούνται από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου των ανωτέρω φορέων να εξαιρούνται διατάξεων του παρόντος. 2. Με π. δ/γμα η εφαρμογή του νόμου αυτού μπορεί να επεκταθεί εν όλω ή εν μέρει και στα έργα γεωργικών συνεταιρισμών ή συνεταιριστικών επιχειρήσεων καθώς και ιδιωτικών επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχει ο δημόσιος τομέας ή νοσηλευτικών και γενικά κοινωφελών ιδρυμάτων που δεν ανήκουν στο δημόσιο τομέα ……».
          Για τα έργα των γεωργικών συνεταιρισμών ή συνεταιριστικών επιχειρήσεων έχει εκδοθεί το Π.Δ. 283/1989 («Προμήθειες και εκτέλεση έργων των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων και συνεταιριστικών Εταιρειών»), το οποίο και τα διέπει χωρίς, όμως, παράλληλη εφαρμογή του Ν. 1418/1984 (βλ. ¶ρειος Πάγος 71/1995, ΕλΔνη 39,826 – Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 429/1999).
2.       Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 283/1989, «ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Περίληψη διακήρυξης για τη διενέργεια δημοπρασίας δημοσιεύεται τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της σε τρεις τουλάχιστον εφημερίδες, από τις οποίες η μία γενικών ειδήσεων της Αθήνας, μία ειδική για δημοσιεύσεις διακηρύξεων και μία της πρωτεύουσας του νομού που θα εκτελεστούν τα έργα, αν εκδίδεται εκεί ημερήσια εφημερίδα. Όταν προβλέπεται αξιολόγηση των προσφορών βάσει κριτηρίων ή όταν ο διαγωνισμός είναι διεθνής, η δημοσίευση γίνεται 40 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της δημοπρασίας. Όταν πρόκειται για έργα που στις δημοπρασίες τους γίνονται δεκτές και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα, η δημοσίευση γίνεται τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της σε μία ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού ή αν δεν υπάρχει τέτοια σε μία ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης. Με απόφαση του Δ.Σ. της Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή Συνεταιριστικής Εταιρείας οι παραπάνω προθεσμίες μπορεί να μειώνονται στο μισό. Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης, της αρχικής και τυχόν επαναληπτικών δημοπρασιών, βαρύνουν τον ανάδοχο».
          Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ίδιου Π. Δ/τος, «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 1. Τα συστήματα υποβολής προσφορών που εφαρμόζονται κατά περίπτωση είναι: α) ……. ε) Προσφορά που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή με κατ’ αποκοπή εργολαβικό αντάλλαγμα για το έργο ολόκληρο ή κατά τμήματα. Με τη διακήρυξη μπορεί να ζητείται από τους συναγωνιζόμενους εκτός από την οικονομική τους προσφορά, συμπλήρωση ή σύνταξη μελετών, προσδιορισμός τεχνολογικών χαρακτηριστικών και προδιαγραφών επί μέρους στοιχείων του έργου, ή η υποβολή προτάσεων – λύσεων σε δοσμένο τεχνικό πρόβλημα ή ο καθορισμός της προθεσμίας για την αποπεράτωση του έργου.  Η οικονομική προσφορά περιλαμβάνει το εργολαβικό αντάλλαγμα. Από τη Σ.Ο. ή Σ.Ε. χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη τεχνικά στοιχεία, πρότυπα για την επιθυμητή ποιότητα των εργασιών ή για τα ελάχιστα όρια ανεκτής ποιότητας ή και της προθεσμίας αποπεράτωσης ή και υποδείγματα για τη σύνταξη της οικονομικής προσφοράς κατά ενιαίο τρόπο. Στο σύστημα αυτό αξιολογείται πρώτα η ποιότητα της προσφοράς (μελέτη) βάσει κριτηρίων και συντελεστών επιρροής τους που ορίζονται στη διακήρυξη και στη συνέχεια εξετάζεται η οικονομική προσφορά.  Η τεκμαρτή έκπτωση υπολογίζεται όπως ορίζεται από τη διακήρυξη. ……. Το σύστημα αυτό, που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή, εφαρμόζεται ιδίως όταν πρόκειται για έργο που επιδέχεται ειδικούς τρόπους κατασκευής ή μεθόδους που καλύπτονται από τεχνογνωσίες ή άλλα κατοχυρωμένα δικαιώματα ή αν κρίνεται σκόπιμος ο συνδυασμός σύνταξης ή ολοκλήρωσης ή αναθεώρησης υπάρχουσας μελέτης με την κατασκευή ή αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων …….».
          Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ. 283/1989, «ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. 1. Η έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας υπόκειται στην κρίση της αρμόδιας Σ.Ο. ή Σ.Ε., στην οποία υποβάλλεται το πρακτικό του διαγωνισμού και η οποία εκδίδει την εγκριτική απόφαση μετά από σύμφωνη γνωμοδότηση της Επιτροπής διαγωνισμού. Η εγκριτική απόφαση στην περίπτωση προσφοράς με μελέτη και κατασκευή περιλαμβάνει και τυχόν βελτιώσεις της προσφοράς που γίνονται δεκτές από την ενδιαφερόμενη εργοληπτική επιχείρηση και που δεν μπορεί να επιφέρουν αύξηση του ύψους της οικονομικής προσφοράς μεγαλύτερη από 5%. 2. Η δημοπρασία ακυρώνεται: α) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται ουσιωδώς το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, β) αν το αποτέλεσμα της δημοπρασίας κρίνεται αιτιολογημένα όχι ικανοποιητικό για τον κύριο του έργου και γ) αν κατά την κρίση της Σ.Ο. της Σ.Ε. ο συναγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή αν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι υπήρξε προσυνεννόηση των συναγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού συναγωνισμού. 3. Εάν διαπιστωθούν ουσιώδη λάθη ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, μπορεί αυτή να ακυρωθεί μερικά και να διαταχθεί η επανάληψη της δημοπρασίας από το σημείο που έγινε το λάθος ή η παράλειψη ……».
3.       Σύμφωνα με τα ανωτέρω, όταν πρόκειται για διαγωνισμό με αξιολόγηση των προσφορών, η περίληψη της διακήρυξης πρέπει να δημοσιευθεί σαράντα (40) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας ή (το νωρίτερο) είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες, κατόπιν σχετικής απόφασης του Δ.Σ. της Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή Συνεταιριστικής Εταιρείας (εάν, βεβαίως, συντρέχουν λόγοι κατεπείγοντος).
4.       Η παραβίαση της προθεσμίας δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης αποτελεί παρατυπία που επηρεάζει ουσιωδώς το αποτέλεσμα της δημοπρασίας (αφού συνεπάγεται τη μειωμένη προσέλευση, άρα και τον μειωμένο ανταγωνισμό) και οδηγεί σε ακύρωση της δημοπρασίας κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του Π.Δ. 283/1989.
ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ