Ροή ειδήσεων

Κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων – Ενημέρωση από τον Νομικό Σύμβουλο της ΠΕΣΕΔΕ κ. Τ. Γακίδη

Με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 37 του Ν. 3669/2008 ορίζεται ότι: «Οι φόροι, τέλη, δασμοί, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον ανάδοχο, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. Κατ’ εξαίρεση άλλοι φόροι του Δημοσίου που βαρύνουν άμεσα το εργολαβικό αντάλλαγμα, βαρύνουν τον ανάδοχο μόνο στο μέτρο που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς. Τυχόν μεταγενέστερες αυξομειώσεις, αυξομειώνουν αντίστοιχα το οφειλόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα. Τα δύο προηγούμενα εδάφια δεν ισχύουν για το φόρο εισοδήματος ή τις τυχόν παρακρατήσεις έναντι του φόρου αυτού.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 «… Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής [εννοείται της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων] στις συμβάσεις που υπάγονται στον παρόντα νόμο και συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή κατά την πρώτη πληρωμή στο όνομα και για λογαριασμό της Αρχής και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, η διαχείριση του οποίου γίνεται από την Αρχή σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ειδικό κανονισμό οικονομικής διαχείρισης»

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις η προβλεπόμενη από την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 «κράτηση», η οποία επιβάλλεται προκειμένου να καλυφθούν υποχρεώσεις του Κράτους για την οργάνωση και τη στελέχωση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, δηλαδή για κρατικές ανάγκες χωρίς ορισμένο αντάλλαγμα των εργοληπτών δημόσιων έργων, που είναι αναγκασμένοι να την καταβάλουν, αποτελεί φόρο και ειδικότερα φόρο υπέρ τρίτων. Επομένως, κατʼ εφαρμογή της διάταξης της παρ. 6 του άρθρου 37 του Ν. 3669/2008, η ως άνω κράτηση επιβάλλεται, ως επιβάρυνση του εργολαβικού ανταλλάγματος, στις συμβάσεις που συνάπτονται κατόπιν διαγωνισμών που διενεργήθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4013/2011. Στις περιπτώσεις διαγωνισμών που διενεργήθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4013/2011, η κράτηση 0,10% επιβαρύνει τον κύριο του έργου και η δαπάνη της θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με σύνταξη ΑΠΕ.

του Νομικού Συμβούλου Τ. Γακίδη

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ