Ροή ειδήσεων

Η Προϊσταμένη Αρχή έχει την εξουσία να επιληφθεί αυτεπαγγέλτως και να εξετάσει τη νομιμότητα συμμετοχής εργοληπτικής επιχείρησης σε διαγωνισμό δημόσιου έργου; Απαιτείται σχετική εισήγηση ή γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού;

Απαντά ο Νομικός Σύμβουλος της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε., Αν. Γακίδης

 
1.       Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3263/2004 ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: «1. Η δημοπρασία δεν ολοκληρώνεται πριν εγκριθεί το αποτέλεσμά της από την Προϊσταμένη Αρχή. 2. Η διαδικασία ή και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας ακυρώνεται πριν την έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης με αιτιολογημένη απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ενώ και η εκδοθείσα απόφαση κατακύρωσης ανακαλείται από την ίδια, πριν τη σύναψη της σύμβασης, εφόσον συντρέχει έστω και μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού εμφιλοχώρησαν παραβιάσεις των κειμένων διατάξεων ή των όρων της διακήρυξης, οι οποίες επηρεάζουν το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και δεν μπορούν αποκατασταθούν αλλιώς παρά με την ακύρωση του αποτελέσματος. β) Η οικονομική προσφορά του τελικού μειοδότη κρίνεται μη ικανοποιητική για τον κύριο του έργου …….. γ) Ο συναγωνισμός δεν υπήρξε επαρκής ή υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι οι διαγωνιζόμενοι συνεννοήθηκαν για να αποφύγουν τον πραγματικό συναγωνισμό ……3. Η Προϊσταμένη Αρχή μπορεί, με αιτιολογημένη απόφασή της, αν διαπιστώσει ότι εμφιλοχώρησαν λάθη ή παραλείψεις κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού, να ακυρώσει μερικά τη διαδικασία της δημοπρασίας ήνα αναμορφώσει το αποτέλεσμά της, ή να διατάξει την επανάληψή της από το σημείο που συντελέστηκε το λάθος ή η παράλειψη».
          Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση του Ν. 3263/2004, «Στο άρθρο αυτό [σημ.: άρθρο 2] αναδιατυπώνονται οι αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής του διαγωνισμού, καταργουμένου του άρθρου 24 του Π.Δ. 609/1985 …… Είναι γενικά παραδεκτή αρχή ότι η Π.Α. έχει την (αυτεπάγγελτη) αρμοδιότητα να ελέγχει για λογαριασμό του κυρίου του έργου τη διαδικασία και το αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε στο διαγωνισμό …..».
2.       Περαιτέρω, έχει κριθεί νομολογιακά ότι  η Προϊσταμένη Αρχή έχει την εξουσία να επιληφθεί αυτεπαγγέλτως και να εξετάσει το ζήτημα της νομιμότητας της συμμετοχής εταιρείας σε διαγωνισμό καθώς και να διατυπώσει σχετική κρίση με απόφασή της (Συμβούλιο της Επικρατείας 2854/1997 7μ.), όπως και να ερευνήσει κατά το στάδιο εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, επιλαμβανόμενη αντιρρήσεων που ασκήθηκαν εμπρόθεσμα και νομότυπα κατά το στάδιο υποβολής των προσφορών, την ύπαρξη παρατυπιών πέραν εκείνων που προβάλλονται με τις αντιρρήσεις (Συμβούλιο της Επικρατείας 4052/1990)
3.       Τέλος, η αναμόρφωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, επί διαπιστώσεως λαθών ή παραλείψεων σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, δεν ανήκει στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Διαγωνισμού αλλά στην αρμοδιότητα του οργάνου που είναι αρμόδιο και για την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ενώ δεν απαιτείται, ως ουσιώδης τύπος, η επανεισαγωγή της υποθέσεως ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, ώστε η τελευταία να διατυπώσει εισήγηση ή γνώμη (Συμβούλιο της Επικρατείας 536/2003).
4.       Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Προϊσταμένη Αρχή έχει την εξουσία να επιληφθεί αυτεπαγγέλτως και να εξετάσει το ζήτημα της νομιμότητας της συμμετοχής όλων των εργοληπτικών επιχειρήσεων στον υπόψη διαγωνισμό και να εκδώσει την απόφασή της, αναμορφώνοντας το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, χωρίς να ζητήσει νέα εισήγηση ή γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.
 
ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ