Ελεγκτικό Συνέδριο

Από τις κείμενες διατάξεις δεν προκύπτει, και μάλιστα προδήλως, ότι εργοληπτική επιχείρηση, η οποία απασχολεί πέντε εργαζομένους και δεν είναι ήδη ανάδοχος άλλου δημόσιου έργου, δύναται, προκειμένου να συμμετάσχει σε διαγωνισμό δημόσιων έργων, να προσκομίσει πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας εξάμηνης και όχι δωδεκάμηνης διάρκειας. Προσοχή...

Από τις κείμενες διατάξεις δεν προκύπτει, και μάλιστα προδήλως, ότι εργοληπτική επιχείρηση, η οποία απασχολεί μέχρι πέντε εργαζομένους και δεν είναι ήδη ανάδοχος άλλου δημόσιου έργου, δύναται, προκειμένου να συμμετάσχει σε διαγωνισμό δημόσιων έργων, να προσκομίσει πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας δωδεκάμηνης και όχι εξάμηνης διάρκειας Προσοχή...

Ο προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας των δημοσίων συμβάσεων, που ασκείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο, είναι πλήρης, καθολικός και αυτεπάγγελτος. Ο παρεχόμενος από τα πολιτικά δικαστήρια ή το ΣτΕ προσωρινός ή οριστικός δικαστικός έλεγχος των παρανόμων πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής παρέχεται μόνο στο μέτρο που...