Νομικά Νέα

... «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α' 174) - Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 42554/11.8.2014Η σχετική ΚΥΑ βρίσκεται εδώ....

Το σχετικό ΦΕΚ βρίσκεται εδώ....

Το σχετικό έγγραφο βρίσκεται εδώ....

Η σχετική απόφαση βρίσκεται εδώ....

..., σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν.4014/2011 (Α΄ 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων της 2ης, 6ης, 9ης και 12ης Ομάδας.Η σχετική απόφαση βρίσκεται εδώ.Το απόσπασμα του ΦΕΚ Β' 2036 2014 με τα...

Το σχετικό link για την σελίδα του Επιχειρησιακού Προγράμματος βρίσκεται εδώ....

Η σχετική σελίδα για την συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση βρίσκεται εδώ....