Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. κ. Γακίδη: Σε ποιες ενέργειες οφείλει να προβεί η προϊσταμένη αρχή ώστε να ανατεθεί νόμιμα η εκτέλεση του έργου στην περίπτωση που... (συνέχεια στο άρθρο)

...μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάδειξη αναδόχου, δεν κατέστη εφικτή η υπογραφή του σχετικού εργολαβικού συμφωνητικού έως και την παρέλευση του χρόνου ισχύος των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής λόγω αλλαγής του τόπου εκτέλεσης του έργου (και όχι από υπαιτιότητα του αναδόχου);

 

Η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. κ. Γακίδη βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: