Ροή ειδήσεων

Υποχρεώσεις διαγωνιζόμενων σε σχέση με τις ασφαλιστικές τους εισφορές προς το ΤΣΜΕΔΕ

Απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την ψήφιση και έναρξη εφαρμογής του άρθρου 27 παρ. 4 του Ν. 3518/06 (Α ‘272/21-12-06) δίνονται από τον Αντιπρό-εδρο του Ν.Σ.Κ. κ. Θ. Ρεντζεπέρη με επιστολή που εστάλει στις 31/07/2007 στον υφυπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Ξανθόπουλο.
 
Ι. α. Στο άρθρο 27 παρ. 4 του Ν. 3518/06 αναγράφεται ότι, «Εργολήπτης δεν γίνεται δεκτός σε δημοπρασία οποιουδήποτε Τεχνικού Έργου, εάν δεν συνυποβάλει στις επιτροπές δημοπρασίας βεβαίωση του Ταμείου περί καταβολής ή διακανονισμού των οφειλόμενων ασ-φαλιστικών εισφορών. Οι βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας ισχύουν για έξι (6) μήνες για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τέσσερις (4) μήνες για τις εταιρείες που απασχολούν μισθωτούς μηχανικούς».
Επίσης, κατά το άρθρο 75 του ίδιου νόμου η ισχύς του «…αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις».
β. Λαμβανομένου λοιπόν υπόψη ότι δεν ορίζεται διαφορετικά ως προς την έναρξη ισχύος της προπαρατεθείσας διάταξης του άρθρου 27 του Ν. 3518/06, έπεται ότι αυτή ισχύει από 21-12-06 που δημοσιεύθηκε ο Ν. 3518/06 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αφορά στα έργα που δημοπρατήθηκαν ή θα δημοπρατηθούν μετά την ημερομηνία αυτή, σε κάθε περίπτωση δε, η έναρξη ισχύος της πιο πάνω διάταξης πρέπει να θεωρηθεί ότι έλαβε χώρα όταν το προαναφερθέν Φ.Ε.Κ. τέθηκε πραγματικά στη διάθεση των ενδιαφερόμενων, δηλαδή μία (περίπου) εβδομάδα από τις 21-12-06, με βάση την κρατούσα πρακτική, οπότε σκόπιμο είναι, προκειμένου για διαγωνισμούς στους οποίους οι προσφορές υποβλήθηκαν μετά την 21-12-06 και πριν τη λήξη του 2006, να αναζητείται η ημερομηνία της «πραγματικής κυκλοφορίας» του ΦΕΚ 272 Α/06.
II. α. Επισημαίνεται περαιτέρω, ότι η προαναφερθείσα υποχρέωση αφορά μόνο στην ασφαλιστική ενημερότητα του διαγωνιζόμενου (νομικού) προσώπου (εργοληπτικής επιχείρησης) και όχι και στις τυχόν άλλες οικονομικές εκκρεμότητες που ενδεχομένως έχει με το ΤΣΜΕΔΕ από άλλες αιτίες, ενόψει των δραστηριοτήτων της εργοληπτικής επιχείρησης και του ΤΣΜΕΔΕ. Συνεπώς μία εταιρεία θεωρείται ασφαλιστικά ενήμερη, αν προσκομίσει στην Επιτροπή του διαγωνισμού βεβαίωση ότι η ίδια ως εργοδότης και τα στελέχη της, ανεξάρτητα από τη σχέση που τα συνδέει με την εργοληπτική επιχείρηση δεν έχουν εκκρεμότητες της προαναφερθείσας μορφής με το ΤΣΜΕΔΕ ή έχουν έλθει σε νόμιμο διακανονισμό μαζί του.
β. Η πιο πάνω υποχρέωση δηλαδή αφορά αλλά και περιορίζεται:
1. Στο διαγωνιζόμενο νομικό πρόσωπο, αν λειτουργεί υπό εταιρικό μανδύα οποιασδήποτε μορφής ή στην ατομική επιχείρηση, αν δεν λειτουργεί υπό εταιρική μορφή, (ό,που αυτό επιτρέπεται) για το σύνολο των οφειλομένων στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. εισφορών, για το προσωπικό που είναι ασφαλισμένο σ’ αυτό (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και συνδέεται με την εργοληπτική εταιρεία ή (ατομική) επιχείρηση με σχέση εξαρτημένης εργασίας.
2. Στους «διοικούντες» το νομικό πρόσωπο (μέλη του Δ.Σ. ή εταίρους)
εφόσον είναι ασφαλισμένοι στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., ανάλογα με τη μορφή   που λειτουργεί η εταιρεία ή αντίστοιχα η ατομική επιχείρηση.
3. Στους μηχανικούς που «στελεχώνουν» την εργοληπτική επιχείρηση με τα ατομικά τους πτυχία, ανεξάρτητα από την εργασιακή σχέση που τα συνδέει με αυτή (εταιρεία ή ατομική επιχείρηση).
γ. Τα πιο πάνω άλλωστε περιλαμβάνονται και στην 7/07 εγκύκλιο της Γεν. Γραμμ. Δημ. Έργων η οποία έχει κοινοποιηθεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, με σχετική μνεία, ότι για διευκόλυνση όλων των εμπλεκόμενων σε διαγωνισμούς ανάθεσης δημόσιων έργων, σκόπιμο είναι, αυτό να αναγράφεται ρητά στις οικείες προκηρύξεις, έτσι ώστε όλοι οι διαγωνιζόμενοι, ανεξάρτητα αν διαθέτουν ή όχι «ενημερότητα πτυχίου» να προσκομίζουν την ασφαλιστική ενημερότητα στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., μαζί με τα λοιπά στοιχεία του φακέλου της προσφοράς τους στις επιτροπές διαγωνισμού (Ούτω και Ελ. Συν. Πράξη 347/07, Ε’ Κλιμάκιο).
III. α. Πέραν των προαναφερθέντων, επισημαίνουμε ότι η διάταξη του άρθρου 27 παρ. 4 του Ν. 3518/06 αντικατέστησε την παράγραφο 5 του άρθρου 7 του Ν. 2326/40 «περί Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.», όπως ίσχυε μετά την τροποποίηση της με το άρθρο 3 του Ν. Δ. 308/47 (Α’ 78). Στην πιο πάνω παράγραφο, όπως ίσχυε μέχρι 21-12-06, οριζόταν ότι «ουδείς εργολήπτης γίνεται δεκτός εις δημοπρασία οιουδήποτε τεχνικού έργου, εάν μετά των λοιπών απαιτουμένων κατά τις κείμενες διατάξεις σχετικών προς συμμετοχήν του εις δημοπρασίας Επιτροπήν αφ’ ενός απόδειξιν πληρωμής πασών των κατά το εδ. α’ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου καθοριζομένων εισφορών του, μέχρι και της προηγούμενης τριμηνίας ως αύται βάσει των κειμένων διατάξεων εκάστοτε καθορίζονται…».
β. Στην πραγματικότητα δηλαδή, με το άρθρο 27 παρ. 4 του Ν. 3518/06 επαναλήφθηκε κατά το ουσιαστικό της περιεχόμενο η προϊσχύουσα διάταξη, με μόνη διαφοροποίηση το χρόνο ισχύος της εκδιδόμενης «ασφαλιστικής ενημερότητας» προς το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., έναντι της προηγούμενης αλλά και καθιέρωση διαφορετικού χρόνου (ισχύος) της νέας «ασφαλιστικής ενημερότητας», η οποία σχετίζεται και με το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) στο οποίο αφορά και ρητή πρόβλεψη (με τη νέα διάταξη) ότι ασφαλιστικά ενήμερος θεωρείται ο υπόχρεος ο οποίος όχι μόνο δεν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., αλλά και αυτός που έχει έλθει σε νόμιμο διακανονισμό μαζί του, υπό τη προϋπόθεση βέβαια ότι ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις του διακανονισμού.
γ. Κατά τα λοιπά, το εύρος εφαρμογής των δυο διατάξεων, (προγενέστερης και ισχύουσας) και ο τρόπος απόδειξης της ασφαλιστικής ενημερότητας έναντι του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. δεν άλλαξε, πλην του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο η τήρηση της υπό έρευνα προϋπόθεσης, εντάχθηκε στη διαδικασία και αποτέλεσε δικαιολογητικό για την έκδοση της «ενημερότητας πτυχίου», οπότε για όσο χρόνο ίσχυε αυτή η δυνατότητα και υποχρέωση, οι εργοληπτικές επιχειρήσεις οι οποίες διέθεταν «ενημερότητα πτυχίου» δεν ήσαν υποχρεωμένες να (επαν)υποβάλουν την οικεία βεβαίωση (πιστοποιητικό) στις επιτροπές διαγωνισμού.
IV. α. Ενόψη των προπαρατεθέντων, καθίσταται προφανές ότι με το άρθρο 27 παρ.4 του Ν.3518/06 δεν υπήρξε «νέα» ρύθμιση, κατά το ουσιαστικό της περιεχόμενο και το μόνο που διαφοροποιήθηκε, πέραν του χρόνου ισχύος της ασφαλιστικής ενημερότητας, είναι ότι και οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που διαθέτουν «ενημερότητα πτυχίου» είναι υποχρεωμένες να προσκομίζουν και καταθέτουν, με τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς τους και το οικείο πιστοποιητικό, στην επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού.
β. Σημειώνουμε ότι, μετά την έναρξη ισχύος του άρθρου 27 παρ. 4 του Ν.3518/06, δεν μπορεί να (επαν)ενταχθεί, και περιληφθεί στα προσκομιζόμενα για την έκδοση «ενημερότητας πτυχίου» δικαιολογητικά, με τροποποίηση της σχετικής απόφασης του κ. Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, διότι ο νόμος 3518/06 επαναλαμβάνει, όχι μόνο την ισχύουσα και κατά το παρελθόν υποχρέωση αλλά ορίζει και τον τρόπο απόδειξης αυτής της «ασφαλιστικής ενημερότητας», χωρίς εξουσιοδότηση στον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε ή άλλο όργανο να προβλέψει άλλον τρόπο απόδειξης αυτής της ενημερότητας.
Συνεπώς, έκδοση νεότερης Υπουργικής απόφασης θα είναι νομικά αναποτελεσματική, διότι θα στηρίζεται σε προγενέστερη του Ν.3158/06, εξουσιοδοτική διάταξη και από την άποψη αυτή, υπό το ισχύον σήμερα καθεστώς, δεν μπορεί να ικανοποιηθεί το (λογικό και κατά τη γνώμη μου) αίτημα της Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε. όπως διατυπώνεται στο υπό στοιχ.(γ) σχετικό έγγραφο.
γ. Κλείνουμε το παρόν, με τη σημείωση ότι ο νόμος, όπως πιο πάνω αναλύθηκε, ορίζει τις υποχρεώσεις των διαγωνιζόμενων σε σχέση με τις ασφαλιστικές τους εισφορές προς το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε και οριοθετεί το εύρος και το ουσιαστικό περιεχόμενο των εκδιδόμενων πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, δεν υπεισέρχεται όμως (και ορθώς πράττει και κατά τη γνώμη μου) σε τεχνικής φύσης θέματα, που αφορούν στον τύπο (τρόπο) που το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε και οι διαγωνιζόμενοι θα επιλέξουν, ως πιο πρόσφορο, προς απόδειξη τήρησης των προαναφερθεισών υποχρεώσεων τους. Το Δημόσιο και τις Αναθέτουσες Αρχές γενικότερα (πρέπει να) απασχολούν το περιεχόμενο των οικείων πιστοποιητικών και βεβαιώσεων και όχι το ένα ή περισσότερα έγγραφα ή ο τρόπος που έχουν συνταχθεί. Βέβαια, σκόπιμο θα ήταν να υπάρξει μια τυποποίηση των οικείων πιστοποιητικών, προς διευκόλυνση όλων των εμπλεκόμενων στη δημοπράτηση των δημόσιων έργων, αλλά αυτό εκφεύγει των αρμοδιοτήτων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε και (φρονώ) της Διοίκησης γενικότερα.
 
Το σχόλιο του Νομικού της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. κ. Ι. Γαλενιανού
     Όπως είναι γνωστό , με την παρ. 4 του άρθρου 27 του Ν. 3518/2006 (ΦΕΚ Α΄ 2/2-1-2007) , που ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως , ήτοι από τις 2-1-2007 , αντικαταστάθηκαν οι παρ. 5 και 6 του άρθρου 7 του Α.Ν. 2326/1940.
     Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 7 του Α.Ν. 2326/1940 , όπως αντικαταστάθηκε κατά τ’ ανωτέρω και ισχύει από 2-1-2007 , «Εργολήπτης δεν γίνεται δεκτός σε δημοπρασία οποιουδήποτε Τεχνικού Έργου , εάν δεν συνυποβάλλει στις επιτροπές δημοπρασίας βεβαίωση του Ταμείου περί καταβολής ή διακανονισμού των οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών. Οι βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας ισχύουν για έξι (6) μήνες για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τέσσερις (4) μήνες για τις εταιρείες που απασχολούν μισθωτούς μηχανικούς».
     Επειδή εχει δημιουργηθεί μεγάλη σύγχυση σχετικά με το περιεχόμενο της βεβαίωσης του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. παραθέτουμε αυτούσια την απάντηση που έδωσε σε σχετικά διατυπωθέντα ερωτήματα το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του ΥΠΕΧΩΔΕ , με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3403/Γ.Φ./31-7-2007 έγγραφό του , ώστε να είναι εις γνώσιν όλοι οι διαγωνιζόμενοι και να αποφευχθούν ακυρότητες για το λόγο αυτό.
     Επισημαίνουμε ιδιαίτερα το σημείο ΙΙ.β. του εγγράφου αυτού , που είναι αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο τους διαγωνιζόμενους.
Έγγραφο υπ’ αριθ. πρωτ. 3403/Γ.Φ./31-7-2007 Γραφείο Νομικού Συμβούλου Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ/Γ.Γ.Δ.Ε.
«Σε απάντηση διαφόρων ερωτημάτων που τίθενται με τα πιο πάνω έγγραφα και αφορούν σε προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την ψήφιση και έναρξη εφαρμογής του άρθρου 27 παρ. 4 του Ν. 3518/06 (Α’ 272/21-12-06) σημειώνουμε τα πιο κάτω:
Ι. α. Στο άρθρο 27 παρ. 4 του Ν. 3518/06 αναγράφεται ότι, «Εργολήπτης δεν γίνεται δεκτός σε δημοπρασία οποιουδήποτε Τεχνικού Έργου, εάν δεν συνυποβάλει στις επιτροπές δημοπρασίας βεβαίωση του Ταμείου περί καταβολής ή διακανονισμού των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών. Οι βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας ισχύουν για έξι (6) μήνες για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τέσσερις (4) μήνες για τις εταιρείες που απασχολούν μισθωτούς μηχανικούς».
Επίσης, κατά το άρθρο 75 του ίδιου νόμου η ισχύς του «…αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις».
β. Λαμβανομένου λοιπόν υπόψη ότι δεν ορίζεται διαφορετικά ως προς την έναρξη ισχύος της προπαρατεθείσας διάταξης του άρθρου 27 του Ν. 3518/06, έπεται ότι αυτή ισχύει από 21-12-06 που δημοσιεύθηκε ο Ν. 3518/06 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αφορά στα έργα που δημοπρατήθηκαν ή θα δημοπρατηθούν μετά την ημερομηνία αυτή, σε κάθε περίπτωση δε, η έναρξη ισχύος της πιο πάνω διάταξης πρέπει να θεωρηθεί ότι έλαβε χώρα όταν το προαναφερθέν Φ.Ε.Κ. τέθηκε πραγματικά στη διάθεση των ενδιαφερόμενων, δηλαδή μία (περίπου) εβδομάδα από τις 21-12-06, με βάση την κρατούσα πρακτική, οπότε σκόπιμο είναι, προκειμένου για διαγωνισμούς στους οποίους οι προσφορές υποβλήθηκαν μετά την 21-12-06 και πριν τη λήξη του 2006, να αναζητείται η ημερομηνία της «πραγματικής κυκλοφορίας» του ΦΕΚ 272 Α/06,
II. α. Επισημαίνεται περαιτέρω, ότι η προαναφερθείσα υποχρέωση αφορά μόνο στην ασφαλιστική ενημερότητα του διαγωνιζόμενου (νομικού) προσώπου (εργοληπτικής επιχείρησης) και όχι και στις τυχόν άλλες οικονομικές εκκρεμότητες που ενδεχομένως έχει με το ΤΣΜΕΔΕ από άλλες αιτίες, ενόψει των δραστηριοτήτων της εργοληπτικής επιχείρησης και του ΤΣΜΕΔΕ. Συνεπώς μία εταιρεία θεωρείται ασφαλιστικά ενήμερη, αν προσκομίσει στην Επιτροπή του διαγωνισμού βεβαίωση ότι η ίδια ως εργοδότης και τα στελέχη της, ανεξάρτητα από τη σχέση που τα συνδέει με την εργοληπτική επιχείρηση δεν έχουν εκκρεμότητες της προαναφερθείσας μορφής με το ΤΣΜΕΔΕ ή έχουν έλθει σε νόμιμο διακανονισμό μαζί του.
β. Η πιο πάνω υποχρέωση δηλαδή αφορά αλλά και περιορίζεται:
1.           Στο διαγωνιζόμενο νομικό πρόσωπο, αν λειτουργεί υπό εταιρικό μανδύα οποιασδήποτε μορφής ή στην ατομική επιχείρηση, αν δεν λειτουργεί υπό εταιρική μορφή,   (ό,που   αυτό   επιτρέπεται) για το   σύνολο των οφειλομένων   οτο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. εισφορών, για το προσωπικό που είναι ασφαλισμένο σ’   αυτό (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και συνδέεται με την εργοληπτική εταιρεία ή (ατομική) επιχείρησημε σχέση εξαρτημένης εργασίας..
2.           Στους «διοικούντες το νομικό πρόσωπο (μέλη του Δ.Σ. ή εταίρους) εφόσον είναι ασφαλισμένοι οτο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., ανάλογα με τη μορφή   που λειτουργεί η εταιρεία ή αντίστοιχα η ατομική επιχείρηση.
3.           Στους μηχανικούς που «στελεχώνουν» την εργοληπτική επιχείρηση με τα ατομικά τους πτυχία, ανεξάρτητα από την εργασιακή σχέση που τα συνδέει με αυτή (εταιρεία ή ατομική επιχείρηση).
γ. Τα πιο πάνω άλλωστε περιλαμβάνονται και στην 7/07 εγκύκλιο της Γεν. Γραμμ. Δημ. Έργων η οποία έχει κοινοποιηθεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, με σχετική μνεία, ότι για διευκόλυνση όλων των εμπλεκόμενων σε διαγωνισμούς ανάθεσης δημόσιων έργων, σκόπιμο είναι, αυτό να αναγράφεται ρητά σπς οικείες προκηρύξεις, έτσι ώστε όλοι οι διαγωνιζόμενοι, ανεξάρτητα αν διαθέτουν ή όχι «ενημερότητα πτυχίου» να προσκομίζουν την ασφαλιστική ενημερότητα στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., μαζί με τα λοιπά στοιχεία του φακέλου της προσφοράς τους σης επιτροπές διαγωνισμού (Ούτω και Ελ. Συν. Πράξη 347/07, Ε’ Κλιμάκιο),
III. α. Πέραν των προαναφερθέντων, επισημαίνουμε ότι η διάταξη του άρθρου 27 παρ. 4 του Ν. 3518/06 αντικατέστησε την παράγραφο 5 του άρθρου 7 του Ν. 2326/40 «περί Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.», όπως ίσχυε μετά την τροποποίηση της με το άρθρο 3 του Ν. Δ. 308/47 (Α’ 78). Στην πιο πάνω παράγραφο, όπως ίσχυε μέχρι 21-12-06, οριζόταν ότι «ουδείς εργολήπτης γίνεται δεκτός ας δημοπρασία οιουδήποτε τεχνικού έργου, εάν μετά των λοιπών απαιτουμένων κατά τις κείμενες διατάξεις σχετικών προς συμμετοχήν του εις δημοπρασίας Επιτροπήν αφ’ ενός απόδαξιν πληρωμής πασών των κατά το εδ. α’ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου καθοριζομένων εισφορών του, μέχρι και της προηγούμενης τριμηνίας ως αύται βάσει των κειμένων διατάξεων εκάστοτε καθορίζονται…».
β. Στην πραγματικότητα δηλαδή, με το άρθρο 27 παρ. 4 του Ν. 3518/06 επαναλήφθηκε κατά το ουσιαστικό της περιεχόμενο η προϊσχύουσα διάταξη,με μόνη   διαφοροποίηση   το   χρόνο   ισχύος   της   εκδιδόμενης «ασφαλιστικής ενημερότητας»   προς το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.,   έναντι της προηγούμενης αλλά και καθιέρωση     διαφορετικού     χρόνου     (ισχύος)    της    νέας    «ασφαλιστικής ενημερότητας», η οποία σχετίζεται και με το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) στο οποίο αφορά και ρητή πρόβλεψη (με τη νέα διάταξη) ότι ασφαλιστικά ενήμερος θεωρείται ο υπόχρεος ο οποίος όχι μόνο δεν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., αλλά και αυτός που έχει έλθει σε νόμιμο διακανονισμό μαζί του, υπό τη προϋπόθεση βέβαια ότι ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις του διακανονισμού.
γ.    Κατά   τα   λοιπά,   το   εύρος   εφαρμογής   των   δυο   διατάξεων, (προγενέστερης και   ισχύουσας)   και   ο τρόπος απόδειξης της ασφαλιστικής ενημερότητας   έναντι   του   ΤΧΜ.Ε.Δ.Ε.   δεν   άλλαξε,   πλην   του   χρονικού διαστήματος κατά το οποίο η τήρηση της υπό έρευνα προϋπόθεσης, εντάχθηκε στη διαδικασία και αποτέλεσε δικαιολογητικό για την έκδοση της «ενημερότητας πτυχίου», οπότε για όσο χρόνο ίσχυε αυτή η δυνατότητα και υποχρέωση, οι εργοληπτικές επιχειρήσεις οι οποίες διέθεταν «ενημερότητα πτυχίου» δεν ήσαν υποχρεωμένες να (επαν)υποβάλουν την οικεία βεβαίωση (πιστοποιητικό) στις επιτροπές διαγωνισμού,   
IV. α. Ενόψη των προπαρατεθέντων, καθίσταται προφανές ότι με το άρθρο 27 παρ.4 του Ν.3518/06 δεν υπήρξε «νέα» ρύθμιση, κατά το ουσιαστικό της περιεχόμενο και το μόνο που διαφοροποιήθηκε, πέραν του χρόνου ισχύος της ασφαλιστικής ενημερότητας είναι ότι και οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που διαθέτουν «ενημερότητα πτυχίου» είναι υποχρεωμένες να προσκομίζουν και καταθέτουν, με τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς τους και το οικείο πιστοποιητικό, στην επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού.
β. Σημειώνουμε ότι, μετά την έναρξη ισχύος του άρθρου 27 παρ. 4 του Ν.3518/06, δεν μπορεί να (επαν)ενταχθεϊ, και περιληφθεί στα προσκομιζόμενα για την έκδοση «ενημερότητας πτυχίου» δικαιολγητικά, με τροποποίηση της σχετικής απόφασης του κ. Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, διότι ο νόμος 3518/06 επαναλαμβάνει, όχι μόνο την ισχύουσα και κατά το παρελθόν υποχρέωση αλλά ορίζει και τον τρόπο απόδειξης αυτής της «ασφαλιστικής ενημερότητας», χωρίς εξουσιοδότηση στον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε   ή άλλο όργανο να προβλέψει άλλον τρόπο απόδειξης αυτής της ενημερότητας.
Συνεπώς, έκδοση νεότερης Υπουργικής απόφασης θα είναι νομικά αναποτελεσματική, διότι θα στηρίζεται σε προγενέστερη του Ν.3158/06, εξουσιοδοτική διάταξη και από την άποψη αυτή, υπό το ισχύον σήμερα καθεστώς, δεν μπορεί να ικανοποιηθεί το (λογικό και κατό τη γνώμη μου) αίτημα της Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε. όπως διατυπώνεται στο υπό οτοιχ.(γ) σχετικό έγγραφο.
γ. Κλείνουμε το παρόν, με τη σημείωση ότι το νόμος, όπως πιο πάνω αναλύθηκε, ορίζει τις υποχρεώσεις των διαγωνιζόμενων    σε σχέση με τις ασφαλιστικές τους εισφορές προς το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε και οριοθετεί το εύρος και το ουσιαστικό περιεχόμενο   των εκδιδόμενων πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, δεν υπεισέρχεται όμως (και ορθώς πράττει και κατά τη γνώμη μου) σε τεχνικής φύσης θέματα,   που   αφορούν   στον τύπο   (τρόπο)   που   το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε   και   οι διαγωνιζόμενοι θα επιλέξουν, ως πιο πρόσφορο, προς απόδειξη τήρησης των προαναφερθεισών υποχρεώσεων τους. Το Δημόσιο και τις Αναθέτουσες Αρχές γενικότερα (πρέπει να) απασχολούν το περιεχόμενο των οικείων πιστοποιητικών και βεβαιώσεων και όχι το ένα ή περισσότερα έγγραφα ή ο τρόπος που έχουν συνταχθεί. Βέβαια, σκόπιμο θα ήταν να υπάρξει μια τυποποίηση των οικείων πιστοποιητικών, προς διευκόλυνση όλων των εμπλεκόμενων στη δημοπράτηση των δημόσιων έργων, αλλά αυτό εκφεύγει των αρμοδιοτήτων του Υ.ΠΕ.ΧΩ,Δ,Ε και (φρονώ) της Διοίκησης γενικότερα».
 
για να τυπώσετε το έγγραφο πατήστε εδώ
 
 
ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ