Ροή ειδήσεων

Υπόδειξη συμμετοχής εκπροσώπων στα Τεχνικά Συμβούλια Δημοσίων Έργων

Με αφορμή την υπόδειξη εκπροσώπων από τοπικό Σύνδεσμο για συμμετοχή σε υπό συγκρότηση Νομαρχιακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων ,κατόπιν υποβολής προς αυτόν (αντί προς τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις) του σχετικού αιτήματος της Νομαρχίας , σας γνωρίζουμε τα εξής :
Σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 10 του άρθρου 4 Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ Α΄/2-8-2006) , «Στη σύνθεση όλων εν γένει των υφιστάμενων Τεχνικών Συμβουλίων των φορέων του δημόσιου τομέα , προστίθεται και ένας εκπρόσωπος των πανελλήνιων εργοληπτικών οργανώσεων , που υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τις οργανώσεις αυτές και ορίζεται ομοίως με την απόφαση συγκρότησης , εφόσον στην υφιστάμενη σύνθεση δεν προβλέπεται ήδη η συμμετοχή τέτοιου εκπροσώπου».
Από την παραπάνω διάταξη σαφώς προκύπτει ότι οι εκπρόσωποι των εργοληπτών (τακτικός και αναπληρωματικός) στα Τεχνικά Συμβούλια υποδεικνύονται από τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις και μόνο.
Επισημαίνουμε ότι η τυχόν απόφαση συγκρότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων βάσει του εγγράφου της υπόδειξης εκπροσώπων από Σύνδεσμο Εργοληπτών Δημοσίων Έργων και όχι από Πανελλήνια Εργοληπτική Οργάνωση θα πάσχει από ακυρότητα , με συνέπεια να είναι άκυρες και οι αποφάσεις που θα λαμβάνονται ύστερα από εισηγήσεις του.
Επειδή , όπως γίνεται αντιληπτό ,οι συνέπειες από την κακή συγκρότηση των Τεχνικών Συμβουλίων Δημοσίων Έργων είναι πολύ μεγάλες , παρακαλούμε για την προσοχή σας στο χειρισμό ανάλογων θεμάτων ,ώστε ανάλογα αιτήματα που πιθανόν να σας υποβληθούν στο μέλλον από παραδρομή των Υπηρεσιών,να διαβιβάζονται αμέσως προς την Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε., ώστε , σε συνεννόηση πάντοτε μαζί σας ,να υποδεικνύονται οι εκπρόσωποι των εργοληπτών κατά τρόπο σύννομο για να διασφαλίζεται η νόμιμη λειτουργία των Τ.Σ.
Από την πλευρά της Συντονιστικής Επιτροπής των Εργοληπτικών Οργανώσεων, η οποία με μεγάλη προσπάθεια πέρσυ την ίδια περίπου εποχή πέτυχε με εξαίρεση πέντε περιπτώσεις να στείλει κοινούς εκπροσώπους , εκτιμήθηκε ότι επειδή η πλειοψηφία των Τεχνικών Συμβουλίων είναι διετούς διάρκειας και ουσιαστικά πέρσυ συμπληρώθηκαν για το υπόλοιπο της θητείας τους με τον εκπρόσωπο των Εργοληπτικών Οργανώσεων, να επαναλάβει τα ίδια πρόσωπα σε όσα Τεχνικά Συμβούλια λήγει η θητεία τους μέχρι 31-12-2007 εκτιμώντας το διάστημα που μεσολάβησε σαν χρόνο προσαρμογής στα καθήκοντα τους.
Κατά συνέπεια, χωρίς σε καμία περίπτωση να στερούνται οι Συνδέσμοι της δυνατότητας να προτείνουν αλλαγή εκπροσώπων τους, επισημαίνονται η δυσκολία στο χειρισμό για επανάληψη κοινής εκπροσώπησης από τις πέντε Ε.Ο., κάτι που εξασφαλίζει αυξημένο κύρος στον εκπρόσωπο και μοναδική επιλογή στις Υπηρεσίες όσον αφορά τα πρόσωπα. Κλείνοντας την εγκύκλιο μας εκτιμάται πως σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη η συνεννόηση Συνδέσμου και Διοίκησης Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. στην επιλογή την εκπροσώπων γιατί τελικά οι προτάσεις προς την Συντονιστική Επιτροπή των Ε.Ο.,γίνονται με βάση τον κανονισμό λειτουργίας της, από τους Προέδρους των Εργοληπτικών Οργανώσεων.
Mε συναδελφικούς χαιρετισμούς
Γρηγόρης Γρηγορόπουλος           Φίλιππος Αβρανάς
Πρόεδρος Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.         Γενικός Γραμματέας Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.
ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ