Υποχρέωση υποβολή πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων Tag