Ροή ειδήσεων

Διενέργεια Δειγματοληπτικού Ελέγχου – Έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών & Διοικ. Ανασυγκρότησης – Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που υποβάλλονται στο Δημόσιο (άρθρο 1 του Ν. 4250/2014)

Το σχετικό έγγραγο βρίσκεται εδώ.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ