Αναστολή Tag

Όταν κοινοποιηθεί στη Διοίκηση προσωρινή διαταγή αναστολής εκτελέσεως της προσβαλλόμενης πράξεως , η Διοίκηση οφείλει να απόσχει από κάθε ενέργεια , η οποία θα ήταν ικανή να ματαιώσει την επιδιωκόμενη από τον αιτούντα παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας. Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ....

Κάθε εταιρεία που συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων, αναλαμβάνει, ως εκ της φύσεως της δραστηριότητάς της, και τον κίνδυνο νΆ αποκλεισθεί από το διαγωνισμό ή να μη της ανατεθεί η εκτέλεση του έργου. Μόνη δε η βλάβη από την μη ανάθεση της εκτέλεσης του έργου,...

Με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του αιτούντος Δήμου ακυρώθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας που διενεργήθηκε για την ανάδειξη αναδόχου έργου , κατόπιν δε τούτου, το Δημοτικό Συμβούλιο του αυτού Δήμου, με απόφασή του, ανέθεσε απ' ευθείας την εκτέλεση του εν λόγω έργου σε εταιρεία. Οι...

Διακοπή εργασιών σε αντιπλημμυρικό έργο, μετά την ανάδειξη νέου αναδόχου. Η Επιτροπή Αναστολών, εκτιμώντας τις ειδικές περιστάσεις, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά την υπογραφή της συμβάσεως εκτελέσεως του επιδίκου έργου από τον αιτούντα, χορήγησε την αιτούμενη αναστολή κρίνοντας ότι πράγματι η τυχόν εκτέλεση των προσβαλλομένων πράξεων...

Επί ασκήσεως αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων κατά πράξεως, με την οποία αφΆ ενός μεν ακυρώνεται το αποτέλεσμα διεξαχθέντος διαγωνισμού με το αυτό αντικείμενο, δεν υπάρχει στάδιο αναστολής εκτελέσεως της πράξεως, κατά το μέρος που αφορά στην ακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού αλλά μπορεί να διαταχθεί μόνο,...

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ....

Αναστολή διοικητικών πράξεων - Ασφαλιστικά μέτρα - Δημόσια έργα - Ενέργειες αναθέτουσας αρχής - Συμβάσεις δημόσιων έργων - Σύναψη - Δημόσιος διαγωνισμός -. Η αίτηση προσωρινής δικαστικής προστασίας βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 του ν.2522/1997 δεν μπορεί να ματαιωθεί ή να καταστεί αλυσιτελής από...

Εγγραφα του ΣΤΕΑΤ:α)προς τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με θέμα:α)προς τον Υπουργό Οικ. & Οικονομικών με θέμα:«Παράταση πληρωμών οφειλών» και β)προς Υπουργούς ΠΕΧΩΔΕ, Εσωτερικών & Δημόσιας Τάξης κ.ά. με θέμα : «Λήψη θεσμικών μέτρων για αναστολή κυρώσεων σε εκτελο Τις  σχετικές επιστολές μπορείτε να τις κατεβάσετε πατώντας...