Ροή ειδήσεων

Ο ανάδοχος του έργου δικαιούται τόκους υπερημερίας μόνο αν ο κύριος του έργου , χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου , καθυστέρησε να ενεργήσει πληρωμές με βάση πιστοποίηση που έχει υποβληθεί προς έγκριση. Θεωρείται δε ότι συντρέχει καθυστέρηση διενέργειας

Ο ανάδοχος του έργου δικαιούται τόκους υπερημερίας μόνο αν ο κύριος του έργου , χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου , καθυστέρησε να ενεργήσει πληρωμές με βάση πιστοποίηση που έχει υποβληθεί προς έγκριση. Θεωρείται δε ότι συντρέχει καθυστέρηση διενέργειας πληρωμών , με συνέπεια την οφειλή τόκων υπερημερίας , μόνο όταν παρέλθει δίμηνο από την υποβολή της πιστοποιήσεως προς έγκριση. Ο ανάδοχος του έργου δεν δικαιούται τόκους υπερημερίας ούτε από χρόνο προγενέστερο της παρελεύσεως διμήνου από την υποβολή της πιστοποιήσεως , ούτε αν ενεργηθούν πληρωμές με βάση την πιστοποίηση αυτή μέσα στο ανωτέρω δίμηνο , έστω και αν η υποβολή της πιστοποιήσεως καθυστέρησε λόγω εγέρσεως αμφισβητήσεως ως προς τις εκτελεσθείσες από τον ανάδοχο εργασίες ή ως προς το ύψος της αμοιβής του αναδόχου για την εκτέλεση συγκεκριμένης εργασίας.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ