Ροή ειδήσεων

Μετά τη διάλυση δημόσιας συμβάσεως , η αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος καθώς και κάθε άλλη προβλεπόμενη από αυτές αποζημίωση του αναδόχου κανονίζεται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, κατά την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής και μετά από πρό

Μετά τη διάλυση δημόσιας συμβάσεως , η αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος καθώς και κάθε άλλη προβλεπόμενη από αυτές αποζημίωση του αναδόχου κανονίζεται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, κατά την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής και μετά από πρόταση της επιτροπής παραλαβής του έργου. Διάλυση σύμβασης με υπαιτιότητα του κυρίου του έργου, για το λόγο ότι η μελέτη στατικής και αντισεισμικής επάρκειας του παλαιού κτιρίου διαφοροποιούσε σημαντικά το συμβατικό αντικείμενο του έργου και αύξανε τη δαπάνη αυτού. Αποδοχή της διάλυσης από την ανάδοχο του έργου, η οποία επέχει τη θέση της βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών. Μη εκτέλεση εργασιών μέχρι τη διάλυση της σύμβασης και, συνεπώς, αφενός δεν απαιτείτο η υποβολή εκ μέρους της αναδόχου τελικής επιμέτρησης και αφετέρου συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις για διενέργεια ταυτόχρονης προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου. Επειδή προϋπόθεση για τον καθορισμό της αποζημίωσης για το τεκμαιρόμενο όφελος είναι η διενέργεια παραλαβής του έργου, ο κύριος του έργου υποχρεούται να προβεί σε ταυτόχρονη προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου. Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας από τον κύριο του έργου που συνάγεται με την άπρακτη πάροδο τριμήνου από την υποβολή της αιτήσεως της αναδόχου περί παραλαβής του έργου.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ