Ροή ειδήσεων

Το γεγονός ότι δεν τάσσεται στην Προϊσταμένη Αρχή προθεσμία προς έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής, δεν σημαίνει ότι η εν λόγω έγκριση ή η άρνηση εγκρίσεως είναι απρόθεσμη. Αντιθέτως, από το γεγονός ότι επιβάλλεται η «άμεση»

Το γεγονός ότι δεν τάσσεται στην Προϊσταμένη Αρχή προθεσμία προς έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής, δεν σημαίνει ότι η εν λόγω έγκριση ή η άρνηση εγκρίσεως είναι απρόθεσμη. Αντιθέτως, από το γεγονός ότι επιβάλλεται η «άμεση» υποβολή του πρωτοκόλλου αυτού στην Προϊσταμένη Αρχή, αλλά και από το όλο σύστημα των συντόμων προθεσμιών που διέπει τη νομοθεσία των δημοσίων έργων, συνάγεται ότι η έγκριση αυτή πρέπει να ενεργείται μέσα στο θεωρούμενο ως εύλογο χρόνο του τριμήνου από της συντάξεως του πρωτοκόλλου από την οικεία Επιτροπή. Ο χρόνος δε αυτός δεν είναι δυνατό να επιμηκύνεται λόγω καθυστερημένης υποβολής του πρωτοκόλλου προς έγκριση στην Προϊσταμένη Αρχή ή λόγω παραπομπής του προς γνωμοδότηση σε άλλα όργανα, όπως στον κύριο του έργου, όταν αυτός είναι διάφορος από το Δημόσιο. Εξ άλλου, μετά την πάροδο άπρακτου του ως άνω τριμήνου, το πρωτόκολλο θεωρείται αυτοδικαίως εγκριθέν και, επομένως, μετά την πάροδο του τριμήνου, η τυχόν γενόμενη έγκριση του πρωτοκόλλου είναι τυπική, επιβεβαιωτική, απλώς, της ήδη συντελεσθείσης εγκρίσεως, η δε Προϊσταμένη Αρχή δε μπορεί, πλέον, να τροποποιήσει το αυτοδικαίως εγκριθέν πρωτόκολλο.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ