Ροή ειδήσεων

Ενημερωτικός οδηγός για τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

Με το ν. 4412/2016 (Α’ 147), αναμορφώθηκε το εθνικό σύστημα παροχής έννομης προστασίας κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων (Βιβλίο ΙV άρθρα 345-374), όπου με το άρθρο 347 του εν λόγω νόμου, συστήθηκε η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ως ένα κεντρικό διοικητικό όργανο το οποίο περιβάλλεται με όλα τα εχέγγυα ανεξαρτησίας τόσο σε επίπεδο του οργάνου καθαυτού όσο και στο επίπεδο των μελών που το απαρτίζουν.

Σκοπό του επισυναπτόμενου εγγράφου, αποτελεί η συνοπτική αναφορά των αρμοδιοτήτων και της λειτουργίας της ΑΕΠΠ, χάριν ενημέρωσής σας. (Τον ενημερωτικό οδηγό θα τον διαβάσετε εδώ)

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι λειτουργεί διαδικτυακός τόπος της Αρχής, στην ακόλουθη διεύθυνση http://www.aepp-procurement.gr, ο οποίος είναι υπό διαρκή ενημέρωση.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ