ΠΟΛ

ΠΟΛ 1130/2015 Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων των άρθρων 3 και 45 του Ν. 4172/2013

Νομοθέτημα: ΠΟΛ 1130/2015
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Ημερομηνία: 25/06/2015
Δημοσίευση: ΦΕΚ Β' 1257/25-06-2015
Τίτλος: Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων των άρθρων 3 και 45 του Ν. 4172/2013
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • ΠΟΛ

ΠΟΛ 1113/2015 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 22, 22Α και 23 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α΄)

Νομοθέτημα: ΠΟΛ 1113/2015
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Ημερομηνία: 02/06/2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 6ΒΠΚΗ-ΝΧΝ
Τίτλος: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 22, 22Α και 23 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α΄)
Αρχείο:
Σχόλια: Οδηγίες για την έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρηματικών δαπανών
Νόμος: 
  • ΠΟΛ

ΠΟΛ. 1110/2015 Παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση των άρθρων 1 και 15 του Ν. 4321/2015, όπως ισχύουν.

Νομοθέτημα: ΠΟΛ 1110/2015
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Ημερομηνία: 26/05/2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ: Β8ΗΔΗ-91Χ
Τίτλος: Παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση των άρθρων 1 και 15 του Ν. 4321/2015, όπως ισχύουν
Αρχείο:
Σχόλια: Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση των άρθρων 1 και 15 του Ν. 4321/2015 , όπως ισχύουν, έως και την 26η Ιουνίου 2015.
Νόμος: 
  • ΠΟΛ

ΠΟΛ 1109/2015 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α΄/21.3.2015) περί ποινικής δίωξης λόγω μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο (άρ. 25 ν.1882/1990) και λοιπά συναφή θέματα.

Νομοθέτημα: ΠΟΛ 1109/2015
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Ημερομηνία: 20/05/2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 7690Η-Ξ7Ψ
Τίτλος: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α΄/21.3.2015) περί ποινικής δίωξης λόγω μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο (άρ. 25 ν.1882/1990) και λοιπά συναφή θέματα
Αρχείο:
Σχόλια: Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις επαναρρυθμίζεται το προβλεπόμενο από το άρ. 25 του ν. 1882/1990 ποινικό αδίκημα της μη καταβολής βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση χρεών προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου καθώς και τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και συγκεκριμένα:

α) Αύξηση του ορίου του αξιοποίνου
Αυξάνεται το κατώτερο ποσό της συνολικής ληξιπρόθεσμης οφειλής συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων προς το Δημόσιο και τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα, άνω του οποίου ζητείται η ποινική δίωξη των υπευθύνων, από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ που ίσχυε μέχρι τη δημοσίευση του νόμου, σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ. Αποποινικοποιείται, δηλαδή, η μη καταβολή χρεών για συνολικά ποσά μικρότερα των 50.000 ευρώ.

β) Κατάργηση αυτόφωρης διαδικασίας
Ομοίως με τις κοινοποιούμενες διατάξεις καταργείται το έκτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του ν. 1882/1990, όπως αυτό θεσπίστηκε με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3943/2011, που αναδιατύπωνε την αντικειμενική υπόσταση του αδικήματος, ορίζοντας ως χρόνο τέλεσης αυτού το χρονικό διάστημα από την παρέλευση τεσσάρων μηνών μέχρι τη συμπλήρωση χρόνου αντίστοιχου με το 1/3 της κατά περίπτωση προβλεπόμενης προθεσμίας παραγραφής, καθιστώντας το εν λόγω αδίκημα διαρκές και συνεχές αυτόφωρο. Με τις νέες διατάξεις επανέρχεται ο προγενέστερος της ανωτέρω διάταξης χαρακτηρισμός του εν λόγω αδικήματος ως στιγμιαίου, με χρόνο τέλεσης αυτού την παρέλευση τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία λήξης καταβολής των οφειλών.


 
Νόμος: 
  • ΠΟΛ

ΠΟΛ 1106/2015 Διευκρινίσεις για τη ρύθμιση οφειλών των διατάξεων των άρθρων1 - 17του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21.3.2015)

Νομοθέτημα: ΠΟΛ 1106/2015
Φορέας: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων
Ημερομηνία: 19/05/2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ: ΨΣ4ΘΗ-Ο4Ψ
Τίτλος: Διευκρινίσεις για τη ρύθμιση οφειλών των διατάξεων των άρθρων1 - 17του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21.3.2015)
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • ΠΟΛ

ΠΟΛ 1104/2015 Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής ΦΠΑ βάσει δήλωσης και περαιτέρω επιστροφή

Νομοθέτημα: ΠΟΛ 1104/2015
Φορέας: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων
Ημερομηνία: 14/05/2015
Δημοσίευση: ΦΕΚ 844Β'/14-05-2015
Τίτλος: Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής ΦΠΑ βάσει δήλωσης
και περαιτέρω επιστροφή
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • ΠΟΛ

ΠΟΛ 1101/2015 Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του τέλους επιτηδεύματος οικονομικού έτους 2013 σε νομικά πρόσωπα και λοιπά θέματα για την επιβολή και την είσπραξή του

Νομοθέτημα: ΠΟΛ 1101/2015
Φορέας: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων
Ημερομηνία: 14/05/2015
Δημοσίευση: ΦΕΚ 843Β/14-05-2015
Τίτλος: Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του τέλους επιτηδεύματος οικονομικού έτους 2013 σε νομικά πρόσωπα και λοιπά θέματα για την επιβολή και την είσπραξή του
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • ΠΟΛ

ΠΟΛ 1102/2015 Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2014.

Νομοθέτημα: ΠΟΛ 1102/2015
Φορέας: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων
Ημερομηνία: 11/05/2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 7Ε9ΩΗ-ΛΓΠ
Τίτλος: Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2014
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • ΠΟΛ

ΠΟΛ 1100/2015 Ημερομηνία μεταβολής Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε.

Νομοθέτημα: ΠΟΛ 1100/2015
Φορέας: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων
Ημερομηνία: 05/05/2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 7ΟΟΘΗ-0ΒΩ
Τίτλος: Ημερομηνία μεταβολής Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε.
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • ΠΟΛ

ΠΟΛ 1099/2015 του ΥΠΟΙΚ - Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τον υπολογισμό των δόσεων κατά την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013

Νομοθέτημα: ΠΟΛ 1099/2015                            
Φορέας: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων
Ημερομηνία: 05-05-2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 79ΘΤΗ-1ΗΑ
Τίτλος: Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τον υπολογισμό των δόσεων κατά την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013
Αρχείο:
Σχόλια: Υπολογισμός δόσεων κατά την υποβολή δηλώσεων φορολογίας νομικών προσώπων
Νόμος: 
  • ΠΟΛ

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - ΠΟΛ