Ροή ειδήσεων

Εγκ.17/2010 του ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα: ‘1. Προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας των νέων συμπληρωματικών Συμβάσεων εργασιών (Σ.Σ.Ε.). 2. Έλεγχος γνησιότητας εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και καλής εκτέλεσης.’

Η σχετική εγκύκλιος του ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. βρίσκεται εδώ.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ