Ροή ειδήσεων

ΕΑΑΔΗΣΥ: Υποδείγματα διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών που διενεργείται με ηλεκτρονικό τρόπο

– Υπόδειγμα διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών που διενεργείται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο (άνω / κάτω των ορίων του ν. 4412/2016).

– Υπόδειγμα διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων γενικών υπηρεσιών που διενεργείται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο (άνω / κάτω των ορίων του ν. 4412/2016).

Δείτε εδώ τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία:

Υπόδειγμα Διακήρυξης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ:   

   

Υπόδειγμα Διακήρυξης για ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:   

    

Μπορείτε να δείτε εδώ, το σχετικό ενημέρωτικό έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ