Ροή ειδήσεων

ΕΑΑΔΗΣΥ: Ορθή Επανάληψη με θέμα: «Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων άνω των ορίων και κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 (Α 147)

 

Το έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα:

«Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων άνω των ορίων και κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 (Α 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016»

θα το διαβάσετε εδώ.

Επισυνάπτονται τα πρότυπα τεύχη σε επεξεργάσιμη μορφή:

Παράρτημα Α' (Άνω των Ορίων)

Παράρτημα Β' (Κάτω των Ορίων)

Την ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ θα την βρείτε εδώ.

Προηγούμενη ανάρτηση της ΠΕΣΕΔΕ.θα βρείτε εδώ 

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ