Ροή ειδήσεων

ΕΑΑΔΗΣΥ: Ενημέρωση για το Επιγραμμικό Αποθετήριο Πιστοποιητικών eCertis (παρ.2 του άρθρου 81 του ν.4412/2016)

Την ανακοίνωση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. για την: 

Ενημέρωση για το Επιγραμμικό Αποθετήριο Πιστοποιητικών eCertis (παρ.2 του άρθρου 81 του ν.4412/2016)

θα την βρείτε εδώ.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ