Ροή ειδήσεων

ΕΑΑΔΗΣΥ: Έναρξη ισχύος των διατάξεων του Βιβλίου IV του ν.4412/2016 για δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με εκτιμώμενη αξία σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ) ίση ή ανώτερη από τα κατώτατα όρια

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 379 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 διέπουν τις διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων και συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών εκτιμώμενης αξίας ίσης ή ανώτερης των κατώτατων ορίων των άρθρων 5 και 235 του ν. 4412/2016, οι οποίες εκκινούν μετά την 1 Ιανουαρίου 2018.

Δείτε αναλυτικά το έγγραφο της Αρχής εδώ.

Δειτέ την άναρτηση της ΕΑΑΔΗΣΥ εδώ.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ