Ροή ειδήσεων

ΕΑΑΔΗΣΥ: Έγκριση υποδειγμάτων εντύπων γνωστοποίησης κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων και προηγούμενης εμπλοκής υποψηφίων κατά τη διεξαγωγή διαδικασιών σύναψης συμβάσεων

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 48 και 280 του ν. 4412/2016, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς λαμβάνουν μέριμνα για την αποφυγή των διακρίσεων μεταξύ των υποψηφίων ή προσφερόντων και τη μη παρεμπόδιση του ανταγωνισμού, λόγω της εμπλοκής αυτών στην προετοιμασία της διαδικασίας ανάθεσης.
Επίσης οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς υποχρεούνται να ενημερώνουν την Αρχή σε περίπτωση αποκλεισμού υποψηφίου λόγω προηγούμενης εμπλοκής του στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, προκειμένου η Αρχή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, να συμπεριλάβει τις σχετικές πληροφορίες στην έκθεση παρακολούθησης που αποστέλλει στην Επιτροπή ανά τριετία. Προκειμένου να διευκολυνθεί η συλλογή και η περαιτέρω επεξεργασία από την Αρχή των σχετικών πληροφοριών, καλούνται οι αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς να κάνουν χρήση του παρακάτω εντύπου γνωστοποίησης κατάστασης προηγούμενης εμπλοκής υποψηφίων.

Το Έντυπο γνωστοποίησης κατάστασης προηγούμενης εμπλοκής υποψηφίων.    

 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 24 και 262 του ν. 4412/2016, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς υποχρεούνται να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την αποτελεσματική πρόληψη, τον εντοπισμό και την επανόρθωση περιστατικών σύγκρουσης συμφερόντων.
Επίσης οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς υποχρεούνται να ενημερώνουν την Αρχή σε περίπτωση συνδρομής κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων, προκειμένου η Αρχή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, να συμπεριλάβει τις σχετικές πληροφορίες στην έκθεση παρακολούθησης που αποστέλλει στην Επιτροπή ανά τριετία. Προκειμένου να διευκολυνθεί η συλλογή και η περαιτέρω επεξεργασία από την Αρχή των σχετικών πληροφοριών, καλούνται οι αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς να κάνουν χρήση του παρακάτω εντύπου γνωστοποίησης κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων.

Το Έντυπο γνωστοποίησης κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων      

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ