Ροή ειδήσεων

ΕΑΑΔΗΣΥ: Δημοσίευση ν.4512/2018 και Υ.Α. για το ΜΗ.Μ.Ε.Δ.

Σας ενημερώνουμε ότι: 

α) δημοσιεύθηκε η υπ' αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 (Β/4841/29.12.2017) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα : "Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016".

β) δημοσιεύθηκε ο νόμος 4512/2018 (Α/5/17.01.2018) "Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις", στα άρθρα 40, 120 και 217 του οποίου περιλαμβάνονται ζητήματα δημοσίων συμβάσεων.

Συγκεκριμένα :

  • στην παρ. 5 του άρθρου 40 περιλαμβάνεται εξουσιοδότηση για έκδοση Υπουργικής Απόφασης για την έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών του ν.π.δ.δ. "Ελληνικό Κτηματολόγιο",
  • με το άρθρο 120 τροποποιούνται διατάξεις των άρθρων 72, 200 και 302 του ν. 4412/2016 
  • με το άρθρο 217 συνίσταται στη Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Τεχνικών Έργων (Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε.) και ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα.

Την ανακοίνωση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. θα την βρείτε εδώ,

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ