Ροή ειδήσεων

ΕΑΑΔΗΣΥ: Δημοσίευση κανονισμών που τροποποιούν τα κατώτατα όρια εφαρμογής των οδηγιών 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και 2014/23/ΕΕ από 1/1/2018

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκαν οι Κανονισμοί που τροποποιούν τα κατώτατα όρια εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και 2014/23/ΕΕ από 1/1/2018.

Συγκεκριμένα η οδηγία 2014/24/ΕΕ τροποποιείται ως εξής:
1) Το άρθρο 4 (άρθρο 5 ν. 4412/2016) τροποποιείται ως εξής:
α) στο στοιχείο α), το ποσό «5 225 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό «5 548 000 EUR»·
β) στο στοιχείο β), το ποσό «135 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό «144 000 EUR»·
γ) στο στοιχείο γ), το ποσό «209 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό «221 000 EUR».
2) Το άρθρο 13 πρώτο εδάφιο τροποποιείται ως εξής:
α) στο στοιχείο α), το ποσό «5 225 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό «5 548 000 EUR»·
β) στο στοιχείο β), το ποσό «209 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό «221 000 EUR».

Το άρθρο 15 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ (άρθρο 235 ν. 4412/2016) τροποποιείται ως εξής:
(1) στο στοιχείο α), το ποσό «418 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό «443 000 EUR»,
(2) στο στοιχείο β), το ποσό «5 225 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό «5 548 000 EUR».

Στο άρθρο 8 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/23/ΕΕ (άρθρο 1 παρ. 2α ν. 4413/2016) το ποσό «5 225 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό «5 548 000 EUR».Οι Κανονισμοί είναι δεσμευτικοί ως προς όλα τα κράτη μέλη και ισχύουν άμεσα από 1/1/2018 και, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 5 και 235 του ν. 4412/2016 και στο άρθρο 2 παρ. 1 (α) του 4413/2016, αναθεωρούνται αντίστοιχα και τα όρια των προαναφερόμενων άρθρων.

Την δημοσίευση των κανονισμών που τροποποιούν τα κατώτατα όρια εφαρμογής των οδηγιών 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και 2014/23/ΕΕ θα την διαβάσετε εδώ.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ