Ροή ειδήσεων

ΕΑΑΔΗΣΥ: Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το “Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων θέτει προς διαβούλευση το “Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016, που αφορά στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων εφαρμογής των άρθρων 5 και 235 του ν. 4412/2016.

Τo ΤΕΥΔ εκπονήθηκε από την Αρχή, κατά το πρότυπο και κατ' αντιστοιχία με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής, της 5ης Ιανουαρίου 2016, για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας) και αποτελείται από το Τυποποιημένο Έντυπο και τις Οδηγίες προς τις αναθέτουσες αρχές, τους αναθέτοντες φορείς και τους οικονομικούς φορείς σχετικά με τη διαμόρφωση και συμπλήρωση του βάσει των απαιτήσεων έκαστης συγκεκριμένης σύμβασης.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 23.59.

Την διαβούλευση μπορείτε να βρείτε εδώ.

Την ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ θα τη διαβάσετε εδώ.

Οι απόψεις και προτάσεις που θα υποβληθούν θα ληφθούν υπόψη για τη βελτίωση του προτεινόμενου ΤΕΥΔ.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ