Πληρωμή

Λύση στο θέμα της πληρωμής της ασφάλτου - Επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: 'Δικαιολογητικά πληρωμής δαπανών ασφάλτου'

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ.

Υπόδειγμα διάλυσης σύμβασης λόγω μη πληρωμή λογιαριασμού - Tου Νομικού Συνεργάτη της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. κ. Γαλενιανού μετά από αίτημα του μέλους του Δ.Σ. του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πρωτευούσης κ. Κωνσταντούλας Πανταζή

Το Υπόδειγμα διάλυσης σύμβασης λόγω μη πληρωμής λογαριασμού βρίσκεται εδώ.

Τόκους υπερημερίας δικαιούται ο ανάδοχος του έργου μόνο αν ο κύριος του έργου, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, καθυστέρησε να ενεργήσει πληρωμές με βάση εγκριθείσα πιστοποίηση και μόνον από την υποβολή έγγραφης όχλησης προς τη διευθύνουσα υπηρεσία, η

Τόκους υπερημερίας δικαιούται ο ανάδοχος του έργου μόνο αν ο κύριος του έργου, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, καθυστέρησε να ενεργήσει πληρωμές με βάση εγκριθείσα πιστοποίηση και μόνον από την υποβολή έγγραφης όχλησης προς τη διευθύνουσα υπηρεσία, η οποία (όχληση) αποτελεί πρόσθετη ουσιαστική προϋπόθεση της καταβολής τόκων υπερημερίας επί της εργολαβικής αμοιβής.

Οι διαφορές που προκύπτουν από σύμβαση κατασκευής έργου, που σκοπό έχει την εξυπηρέτηση του κοινού και που εκτελείται χάριν δημοτικής επιχείρησης, η οποία είναι κυρία αυτού, προβλέπεται δε από το νόμο γι' αυτήν η εφαρμογή της περί δημοσίων έργων νομο

Οι διαφορές που προκύπτουν από σύμβαση κατασκευής έργου, που σκοπό έχει την εξυπηρέτηση του κοινού και που εκτελείται χάριν δημοτικής επιχείρησης, η οποία είναι κυρία αυτού, προβλέπεται δε από το νόμο γι' αυτήν η εφαρμογή της περί δημοσίων έργων νομοθεσίας, υπάγονται στη δικαιοδοσία του Πενταμελούς πολιτικού Εφετείου της περιφέρειας που βρίσκεται το έργο.

Tόκος υπερημερίας στις συμβάσεις κατασκευής δημοσίων έργων οφείλεται μόνο αν το Δημόσιο καθυστερήσει την πληρωμή του εργολαβικού ανταλλάγματος, η οποία γίνεται τμηματικά και βάσει πιστοποιήσεων που συντάσσονται με την προκαθορισμένη διαδικασία (σύντα

Tόκος υπερημερίας στις συμβάσεις κατασκευής δημοσίων έργων οφείλεται μόνο αν το Δημόσιο καθυστερήσει την πληρωμή του εργολαβικού ανταλλάγματος, η οποία γίνεται τμηματικά και βάσει πιστοποιήσεων που συντάσσονται με την προκαθορισμένη διαδικασία (σύνταξη λογαριασμών, έγκριση κλπ).

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

Υπόδειγμα δήλωσης διακοπής εργασιών λόγω μη πληρωμής Λογαριασμού - Tου Νομικού Συνεργάτη της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. Τάσου Γακίδη

Το Υπόδειγμα δήλωσης διακοπής εργασιών λόγω μη πληρωμής Λογαριασμού βρίσκεται εδώ.

Tόκος υπερημερίας στις συμβάσεις κατασκευής δημοσίων έργων οφείλεται μόνο αν το Δημόσιο καθυστερήσει την πληρωμή του εργολαβικού ανταλλάγματος, η οποία γίνεται τμηματικά και βάσει πιστοποιήσεων που συντάσσονται με την προκαθορισμένη διαδικασία (σύντα

Tόκος υπερημερίας στις συμβάσεις κατασκευής δημοσίων έργων οφείλεται μόνο αν το Δημόσιο καθυστερήσει την πληρωμή του εργολαβικού ανταλλάγματος, η οποία γίνεται τμηματικά και βάσει πιστοποιήσεων που συντάσσονται με την προκαθορισμένη διαδικασία (σύνταξη λογαριασμών, έγκριση κλπ).

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

Αντίθετη με διατάξεις του Συντάγματος, της ΕΣΔΑ και του ΔΣΑΠΔ η νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 20 ν. 3301/2004 που αποκλείει την εκτέλεση εναντίον του Δημοσίου κλπ ορισμένων εκτελεστών τίτλων μεταξύ των οποίων και οι διαταγές πληρωμής και ως εκ τούτου

Αντίθετη με διατάξεις του Συντάγματος, της ΕΣΔΑ και του ΔΣΑΠΔ η νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 20 ν.

H έγκριση του συγκριτικού πίνακα και του πρωτοκόλλου τιμών μονάδας νέων εργασιών πρέπει, ενόψει της ανάγκης ταχείας περάτωσης των δημοσίων έργων και της χωρίς καθυστέρηση πληρωμής του αναδόχου, να διενεργείται μέσα σε εύλογο χρόνο, τέτοιος δε χρόνος

H έγκριση του συγκριτικού πίνακα και του πρωτοκόλλου τιμών μονάδας νέων εργασιών πρέπει, ενόψει της ανάγκης ταχείας περάτωσης των δημοσίων έργων και της χωρίς καθυστέρηση πληρωμής του αναδόχου, να διενεργείται μέσα σε εύλογο χρόνο, τέτοιος δε χρόνος θεωρείται το τρίμηνο από την υποβολή τους στην προϊσταμένη αρχή. Κατά συνέπεια μετά την άπρακτη πάροδο τριμήνου από την υποβολή τους στην εν λόγω αρχή, ο συγκριτικός πίνακας και το ανωτέρω πρωτόκολλο θεωρούνται ότι έχουν αυτοδικαίως εγκριθεί, η αρχή δε αυτή δεν μπορεί πλέον, μετά την πάροδο του τριμήνου να προβεί σε τροποποιήσεις αυτών.

Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. κ. Γαλενιανού: Έκδοση διαταγών πληρωμής για είσπραξη των οφειλομένων από εγκεκριμένους λογαριασμούς δημοσίων έργων μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου υπΆ αριθ. 2347/2009

Η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. κ. Γαλενιανού βρίσκεται εδώ.

Pages

Subscribe to RSS - Πληρωμή