Απόδοση

Δημόσιο έργο διεπόμενο από τις διατάξεις του ν. 1418/1984 . Αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης σε ποσοστό που υπερβαίνει το 50% του αρχικού προϋπολογισμού του έργου , είναι απαγορευμένη από το νόμο , και ως εκ τούτου , άκυρη . Ο ανάδοχο

Δημόσιο έργο διεπόμενο από τις διατάξεις του ν. 1418/1984 . Αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης σε ποσοστό που υπερβαίνει το 50% του αρχικού προϋπολογισμού του έργου , είναι απαγορευμένη από το νόμο , και ως εκ τούτου , άκυρη . Ο ανάδοχος που εκτέλεσε καλόπιστα και χωρίς αντίρρηση ή επιφύλαξη των αρμοδίων οργάνων εξωσυμβατικές εργασίες που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση και τη λειτουργία του έργου , των οποίων η δαπάνη υπερέβη το 50% του συνολικού συμβατικού ποσού μπορεί να απαιτήσει την απόδοση της σχετικής δαπάνης με βάση τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού .

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Απόδοση