Ροή ειδήσεων

Υποχρέωση παρακράτησης φόρου στις αμοιβές από την εκτέλεση τεχνικού έργου

Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος, αναφορικά με την υποχρέωση παρακράτησης φόρου 3% στις αμοιβές από εκτέλεση τεχνικού έργου διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος), ως τεχνικά έργα θεωρούνται και οι επί μέρους εργολαβικές εργασίες, εφόσον αυτές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του έργου και εκτελούνται επί ανεγειρόμενων οικοδομών ή έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία συστατικών μερών του κύριου πράγματος όπου για την τοποθέτηση τους απαιτούνται κατασκευαστικές εργασίες που εκτελούνται σε οικοδομές που ανεγείρονται και βρίσκονται σε συνάρτηση με την κύρια εργολαβία εκτέλεσης της οικοδομικής εργασίας και δεν πρόκειται για εργασίες συντήρησης ή επισκευής σε ήδη υφιστάμενη εγκατάσταση, τις οποίες ο φορολογούμενος εκτελεί ως επιχείρηση που αποτελείται με την κατασκευή και την πώληση των παραπάνω ειδών (στην τιμή πώλησης περιλαμβανομένης και της τοποθέτησης, καθόσον στην περίπτωση αυτή η τοποθέτηση είναι παρακολουθηματική και παρεπόμενη εργασία της πώλησης.

Κατά συνέπεια, παρακράτηση φόρου εισοδήματος με συντελεστή 3%, όπως ορίζεται με τις διατάξεις της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του Ν. 2238/1994, ενεργείται από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο επί της αξίας του τεχνικού έργου που εκτελέστηκε, κατά την ημερομηνία εκκαθάρισης ή καταβολής των ποσών και ανεξάρτητα από το στοιχείο του Κ.Β.Σ. που θα εκδοθεί, αρκεί σ’ αυτό να συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή των εργολάβων του τεχνικού έργου.

Επομένως και τα φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες υποχρεούνται σε παρακράτηση φόρου 3% κατά την καταβολή των αμοιβών σε εργολήπτες τεχνικών έργων, ενώ στην περίπτωση που ο φόρος δεν παρακρατήθηκε από αυτούς τότε οι εργολήπτες υποχρεούνται στην απόδοση του φόρου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 60 του Ν. 2238/1994.

Κατηγορία:
Φορολογικά
ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ