ΕΡΓΑ Tag

Την επιστολή της ΠΕΣΕΔΕ με θέμα:"Ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων κατά της γενικευμένης «νόμιμης» χειραγώγησης αναθέσεων Δημόσιων συμβάσεων με εισαγωγή φωτογραφικών διατάξεων «τεχνικής & επαγγελματικής ικανότητας» στις διακηρύξεις" θα την διαβάσετε εδώ....

Την γνωμοδότηση 216/2017 για το Νομοσχέδιο:"Συμψηφισμός απαίτησης ιδιώτη κατά του Δημοσίου, η οποία ενεχυράσθηκε σε τράπεζα, με οφειλές του προς το Δημόσιο" θα το διαβάσετε εδώ.Περίληψη της γνωμοδότηση 216/2017 και επιπλεόν στοιχεία θα βρείτε εδώ....

Το Δελτίο Τύπου του Υπ.ΥΜΕ με θέμα:«Σε τροχιά υλοποίησης το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών» θα το διαβάσετε εδώ....

Το Ψηφισθέν Νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξής με τίτλο:Άσκηση υπαιθρίων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις,θα το διαβάσετε εδώ.Σημ.: Στο άρθρο 107 προβλέπονται τροποποιήσεις του Ν.4412/2016 και υπάρχει και αναφορά για την υπογραφή των ΤΕΥΔ και ΕΕΕΣ....

Την ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ σχετικά με την: "Τροποποίηση επιμέρους διατάξεων του βιβλίου I του ν.4412/2016" θα την διαβάσετε εδώ.Το σχετικο έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: “Ενημέρωση για τη δημοσίευση ν. 4491/2017 (Α' 152) - τροποποίηση διατάξεων ν. 4412/2016” θα το διαβάσετε εδώ....