Ροή ειδήσεων

Συμπληρωματικές εργασίες -. Περίπτωση εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατόπιν κατάρτισης και συμπληρωματικής συμβάσεως και σύνταξης από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία Α.Π.Ε., που περιλαμβάνει τις νέες εργασίες ,την ποσότητα κ

Συμπληρωματικές εργασίες -. Περίπτωση εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατόπιν κατάρτισης και συμπληρωματικής συμβάσεως και σύνταξης από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία Α.Π.Ε., που περιλαμβάνει τις νέες εργασίες ,την ποσότητα και την τιμή μονάδας τους καθώς και αντίστοιχου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. , εφόσον οι εν λόγω εργασίες δεν είχαν τιμολογηθεί. Η έγκριση των ανωτέρω πράξεων πρέπει να ενεργείται από την Προϊσταμένη Αρχή μέσα σε εύλογο χρόνο, ως εύλογος δε χρόνος θεωρείται το τρίμηνο από την υποβολή τους σε αυτήν. Κατά συνέπεια , μετά την πάροδο απράκτου τριμήνου, από την υποβολή τους προς έγκριση στην Προϊσταμένη Αρχή , το προαναφερόμενο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και ο οικείος Α.Π.Ε. , θεωρείται εγκεκριμένο, τυχόν δε μεταγενεστέρως γενόμενη έγκριση είναι τυπική, επιβεβαιώνουσα απλώς την δια της παρόδου του τριμήνου αυτοδίκαιη έγκριση, αφού η Προϊσταμένη Αρχή δεν δύναται πλέον να τροποποιήσει το ήδη αυτοδικαίως εγκριθέν πρωτόκολλο και αναθεωρητικό πίνακα.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ