Ροή ειδήσεων

ΣΠΕΔΕ Θεσσαλονίκης & Κεντρικής Μακεδονίας – Σύσταση Εποπτεύουσας Επιτροπής Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Νομού Κιλκίς

 

Ο ΣΠΕΔΕ Θεσσαλονίκης & Κεντρικής Μακεδονίας με επιστολή του (Αρ. Πρωτ. 394, της 14-6-2007) προς τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. του ΤΣΜΕΔΕ επισημαίνει ότι το Γραφείο του Κιλκίς ανήκει, σύμφωνα με το ΠΔ 62/2006 στο Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, προτείνοντας ως μέλη της Εποπτεύουσας Επιτροπής του εκ μέρους των εργοληπτών μέλη του Συνδέσμου. Ειδικότερα ο ΣΠΕΔΕ επισημαίνει:
 
Σύμφωνα με τον Νόμο 1019/1949 (άρθρο 2, παρ. 5) «Προκειμένου περί του Γραφείου Θεσσαλονίκης, τούτο θα διευθύνεται υπό εποπτευούσης Επιτροπής αποτελούμενης εκ του εν Θεσσαλονίκη εδρεύοντος Περιφ. Δ/ντού Δημοσίων Έργων, αναπληρουμένου υπό του νομίμου αναπληρωτού του, ως Προέδρου. Εξ ενός μέλους του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΤΕΕ), οριζομένου μετά του αναπληρωτού του υπό της Διοικήσεως του εν Θεσσαλονίκη τοπικού τμήματος του Τ.Ε.Ε. Κατά την πρώτην εφαρμογήν της παρούσης το μέλος τούτο ορίζεται υπό του Υπουργού Δημ. ‘Εργων. Εξ ενός μέλους του Συνδέσμου Εργοληπτών Τεχνικών Έργων Θεσ/νίκης, οριζόμενου μετά του αναπληρωτού του υπό της Διοικήσεως αυτού» (όπως η σύνθεση καθορίστηκε από την Υ.Α. 49139/1967, Συντονισμού και Δημ. Έργων).
Πέραν των ανωτέρω σημειώνουμε ότι ο Σύνδεσμος Πτυχιούχων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Θεσσαλονίκης και Κεντρικής Μακεδονίας είναι ο μοναδικός φορέας εκπροσώπησης των εργοληπτών του Νομού Θεσσαλονίκης και του Νομού Κιλκίς με 1.650 εγγεγραμμένα μέλη, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται το σύνολο των εργοληπτών που δραστηριοποιούνται στο νομό Κιλκίς.
Κατόπιν αυτών για την σύσταση της Εποπτεύουσας Επιτροπής για το Γραφείο ΤΣΜΕΔΕ Κιλκίς προτείνουμε ως μέλος των Εργοληπτών τον κ. Λαμπάκη Αλέξανδρο και αναπληρωματικό τον κ. Κυριακού Κυριάκο.

 

 

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ