Ροή ειδήσεων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ – Δημοσιεύτηκε ο ν. 4141/2013 με θέμα: «Eπενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις» (Αφορά τα Τεχνικά Συμβούλια Δημοσίων Έργων των Περιφερειών)

Ο νόμος ο οποίος στο προτελευταίο άρθρο 47 προβλέπει ελάφρυνση των απαιτήσεων για την συμμετοχή τεχνικών υπαλλήλων στα Τεχνικά Συμβούλια Δημοσίων Έργων των Περιφερειών, δίνοντας αναδρομική ισχύ στη συγκεκριμένη ρύθμιση, βρίσκεται εδώ.

Η Ανακοίνωση της ΠΕΣΕΔΕ με ημερομηνία 13-2-2013 σχετικά με την δημοσίευση του Π.Δ. 7/18-01-2013 με κατάργηση όλων των Τεχνικών Συμβουλίων των Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και το ίδιο το Π.Δ. βρίσκεται εδώ.

Το Π.Δ. 7/18-01-2013 τροποποιεί το άρθρο 186 παρ. VII α του Ν. 3852/2010 (Νόμος ‘Καλλικράτη’) με το άρθρο 6, παρ. 10 περιπτωση ιε, του Ν. 4071/2012. Η τροποποίηση αφορά τη δυνατότητα σύστασης πέραν του Τεχνικού Συμβουλίου Τεχνικών Έργων της Έδρας κάθε Περιφέρειας, ΚΑι άλλα Τεχνικά Συμβούλια Δημοσίων Έργων με Τοπική αρμοδιάτητα μία ή περισσότερες Περιφερειακές Ενότητες.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ