Ροή ειδήσεων

Το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2016, στο Τ.Ε.Ε. Τμ. Δυτικής Κρήτης, στα Χανιά, πραγματοποιείται η 19η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη των Προεδρείων της Π.Ε.Σ.Ε.∆.Ε. (Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων)

Το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2016, στο Τ.Ε.Ε. Τμ. Δυτικής Κρήτης, στα Χανιά, πραγματοποιείται η 19η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη των Προεδρείων της Π.Ε.Σ.Ε.∆.Ε. (Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων).

Ο Νόµος 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ο οποίος «θέτει στην κλίνη του Προκρούστη» τις μικρές και μεσαίες κατασκευαστικές επιχειρήσεις της χώρας, καθώς και η εγγυοδοσία των ΜΜ επιχειρήσεων μέσω του υπό ίδρυση νέου ταμείου εγγυοδοσίας ΤΜΕΔΕ, θα βρεθούν στο επίκεντρο των εισηγήσεων της Συνδιάσκεψης, στην οποία θα συμμετέχουν στελέχη του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, όπως η  Νομική Σύμβουλος του Υπουργείου κα. Κωνσταντίνα Γκόλια και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων κ. Αντώνης Κοτσώνης, καθώς και ο Πρόεδρος του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. & Α΄ Αντιπρόεδρος του Ε.Τ.Α.Α. κ. Κωνσταντίνος Μακέδος.

Στις εργασίες της Συνδιάσκεψης θα συμμετέχουν επίσης και φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Κατηγορία:
Δελτίο τύπου
ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ