Ροή ειδήσεων

Πρακτικό Επιτροπής Διαπιστώσεως Τιμών Δημοσίων Έργων – Α’ Τρίμηνο 2009

Το πρακτκό αναρτάται με την αίρεση οτι επίκειται ένσταση των Εργοληπτικών Οργανώσεων κατά των τιμών αυτών. Η Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. καλεί τα μέλη της εφόσον διαθέτουν αποδεικτικά τιμολόγια που θα βοηθήσουν την ένσταση, να τα προσκομήσουν στην Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.

Απόσπασμα Πρακτικού
Περιεχόμενα
Σύμβολα-Συντμήσεις
Τιμές Ημερομισθίων, Μέση Εργοδοτική Επιβάρυνση Ημερομισθίων – Διάρκεια Ημερήσιας Εργασίας – Κόμιστρο
Τιμές Ημερησίων Μισθωμάτων Μηχ/των & Αυτοκινήτων, Κτήσεως Μηχ/των & Αυτοκινήτων Ν. ΑΤΕΟ και Τιμές Μισθωμάτων Μηχ/των & Αυτοκινήτων Ν.ΑΤΕΟ, Ν.ΑΤΕΠ & Τιμές Μισθοτροφοδοσίες ΑΤΛΕ
Τιμές ΑΤΟΕ (Οικοδομικών)
Τιμές ΑΤΕΟ (Οδοποιίας)
Τιμές ΑΤΛΕ (Λιμενικών)
Τιμές ΥΔΡ (Υδραυλικών)
Τιμές ΑΤHE (Ηλεκτρομηχανολογικών)
Τιμές ΠΡΣ & ΑΤΑΕ (Πρασίνου & Αναδασώσεων)
Τιμές Ν.ΑΤΕΠ (Πρασίνου)

Πίνακας 1α: Τιμές μη περιλαμβανόμενες στις εγκεκριμένες αναλύσεις
ΑΆ – Μισθωμάτων Μηχανημάτων & Υλικών για Επισκευή Κτηρίων
ΒΆ – Οικοδομικών Υλικών
ΓΆ – Υλικών Οδοποιίας
ΔΆ – Υδραυλικών
ΕΆ – Ηλεκτρομηχανολογικών (Ν. ΑΤΗΕ)
ΣΤΆ – Διάφορα Ηλεκτρομηχανολογικά
ΖΆ – Μηχανήματα

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ