Ροή ειδήσεων

Πως προσδιορίζεται η προφανής δυσαναλογία δαπανών κατασκευής και κόστους κατασκευής έτσι ώστε ο φορολογικός έλεγχος να προσαυξήσει τον συντελεστή Κ.Κ. ;

Επιμέλεια : Γ. Α. Κορομηλάς, Φοροτεχνικός σύμβουλος Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.

Σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 34 του Ν.2238/1994 (πριν την αντικατάστασή του με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 3522/2006), αν οι δαπάνες κατασκευής, που εμφανίζονται στα βιβλία και στοιχεία της τεχνικής επιχείρησης ότι πραγματοποιήθηκαν, βρίσκονται σε προφανή δυσαναλογία σε σχέση με το πραγματικό κόστος κατασκευής, ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας δικαιούται να προσαυξήσει τον πιο πάνω συντελεστή καθαρού κέρδους μέχρι εξήντα τοις εκατό (60%). Δεν θεωρείται ότι υπάρχει προφανής δυσαναλογία, όταν η διαφορά μεταξύ των δαπανών κατασκευής, που πραγματοποιήθηκαν και του πραγματικού κόστους κατασκευής είναι μέχρι είκοσι τοις εκατό (20%) του πραγματικού κόστους κατασκευής.

Η διάταξη αυτή στην ουσία δεν εφαρμόζεται στην πράξη αφού υπάρχει αντικειμενική δυσκολία προσδιορισμού πραγματικού κόστους το οποίο μπορεί να διαφοροποιηθεί με βάση εξωλογιστικά στοιχεία τα οποία θα προκύψουν από έλεγχο ή από τυχόν μη καταχώριση εξόδων και αγορών. Έτσι λοιπόν παρατηρείται το φαινόμενο οι ελεγκτικές υπηρεσίες να «διαπιστώνουν προφανή δυσαναλογία» δαπανών, συγκρίνοντας τις δαπάνες των βιβλίων με τις τεκμαρτές δαπάνες (Ακαθάριστα έσοδα χ 100 – προβλεπόμενο συντελεστή), διαπίστωση η οποία είναι εκτός λογικής, λόγω λανθασμένης ερμηνείας (διασταλτικής) των διατάξεων των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 34.

Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω και με τη σαφή έννοια των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 34 του Ν.2238/1994 (πριν την αντικατάστασή του με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 3522/2006), η προφανής δυσαναλογία μεταξύ των δαπανών κατασκευής και του πραγματικού κόστους, μπορεί να διαπιστωθεί μόνο κατόπιν συγκρίσεως των δύο αυτών μεγεθών και όχι με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, όπως κατόπιν συγκρίσεως των καθαρών κερδών με το ύψος των ακαθάριστων εσόδων, που εμφανίζονται στα βιβλία της επιχείρησης. (Σχετική και η απόφαση του Σ.τ.Ε 2445/1990).

Κατηγορία:
Φορολογικά
ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ