Ροή ειδήσεων

Πως προσδιορίζει ο φορολογικός έλεγχος το καθαρό εισόδημα των τεχνικών επιχειρήσεων δημοσίων έργων για έργα που ανέλαβαν μέχρι τις 31.12.2006 ;

 

Επιμέλεια : Γ. Α. Κορομηλάς, Φοροτεχνικός Σύμβουλος Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.

Για τις τεχνικές επιχειρήσεις που προσδιορίζουν τεκμαρτά το καθαρό εισόδημά τους και ειδικότερα :

α) Για τις επιχειρήσεις ανέγερσης και πώλησης οικοδομών, για άδειες ανέγερσης οι οποίες εκδόθηκαν μέχρι και την 31.12.2006, και

β) τις επιχειρήσεις εκτέλεσης δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων για έργα που ανέλαβαν μέχρι και την 31.12.2006, το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών με την ΠΟΛ. 1295/1997 η οποία εκδόθηκε σύμφωνα και με το 4466/1997 έγγραφο του Ειδικού Νομικού Γραφείου Φορολογίας, ορίζει τα ακόλουθα :

Από το συνδυασμό των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 32, της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 30 και των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 34 του Ν. 2238/1994 (πριν την αντικατάστασή του με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 3522/2006), προκύπτει σαφώς ότι, για τον προσδιορισμό του εισοδήματος των τεχνικών επιχειρήσεων εφαρμόζεται η ειδική διαδικασία του άρθρου 34, βάσει της οποίας τα καθαρά κέρδη προσδιορίζονται σε κάθε περίπτωση τεκμαρτά, με εφαρμογή συντελεστή επί των ακαθάριστων εσόδων.

Ως ακαθάριστα έσοδα αυτών, ακόμη και στην περίπτωση της μη τηρήσεως βιβλίων και στοιχείων ή ανακριβούς τηρήσεως αυτών, θεωρούνται τα εργολαβικά ανταλλάγματα τα οποία καθορίζονται με κάθε νόμιμο μέσο. Η μέθοδος αυτή, όπως πάγια γίνεται δεκτό από τη νομολογία εφαρμόζεται υποχρεωτικά από το νόμο, ανεξάρτητα από την ανακρίβεια ή την ανεπάρκεια των βιβλίων (Σχετικές και οι αποφάσεις Σ.τ.Ε. 1633/1980 και Σ.τ.Ε 1111/1988).

Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω προκύπτει ότι, σε περίπτωση διαπιστώσεως σε βάρος τεχνικών επιχειρήσεων των αναφερομένων στα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Ν. 2238/1994 παραβάσεων (ανακρίβεια, έκδοση πλαστών ή εικονικών τιμολογίων κ.λπ.) για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών των εν λόγω επιχειρήσεων, οι συντελεστές καθαρού κέρδους, που προβλέπονται από την παράγραφο 4 του άρθρου 34 του ίδιου νόμου, δεν προσαυξάνονται με τα ποσοστά που ορίζονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 32, καθόσον οι διατάξεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή στις τεχνικές επιχειρήσεις.

Κατηγορία:
Φορολογικά
ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ