Ροή ειδήσεων

Ποιός είναι ο χρόνος απόκτησης εσόδων από την κατασκευή δημοσίων τεχνικών έργων ;

Επιμέλεια : Γ. Α. Κορομηλάς, Φοροτεχνικός σύμβουλος Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.

Ως ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την κατασκευή δημοσίων τεχνικών έργων, λαμβάνονται τα εργολαβικά ανταλλάγματα τα οποία πιστοποιούνται εντός της χρήσης με τους οικείους λογαριασμούς. Τα ανταλλάγματα αυτά μειώνονται κατά τα ποσά των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης του έργου που αντιστοιχούν σ’ αυτά  και που θεωρούνται έσοδα της χρήσης κατά την οποία αποδίδονται.

Από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) προκύπτει ότι, τα τιμολόγια στα δημόσια τεχνικά έργα εκδίδονται με την πιστοποίηση του έργου και μέχρι το τέλος της χρήσης στην οποία έγινε η πιστοποίηση.

Σύμφωνα επίσης με τις διατάξεις :

α) της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του Ν. 1418/1984, περί «Δημοσίων έργων και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων» όπου ορίζεται ότι, οι λογαριασμοί των κατά τη σύμβαση οφειλόμενων ποσών συντάσσονται κατά μηνιαία χρονικά διαστήματα, εκτός αν η σύμβαση ορίζει άλλες προθεσμίες. Οι λογαριασμοί συντάσσονται από τον ανάδοχο και υποβάλλονται στην διευθύνουσα υπηρεσία, η οποία τους ελέγχει και τους διορθώνει όταν απαιτείται μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή τους. Οι εγκρινόμενοι από την διευθύνουσα υπηρεσία λογαριασμοί αποτελούν την πιστοποίηση για την πληρωμή εργασιών που έχουν εκτελεστεί, και

β) της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του Π.Δ. 609/1985 περί «Κατασκευής Δημοσίων Έργων» όπου ορίζεται ότι, στο τέλος κάθε μήνα, ο ανάδοχος συντάσσει επιμετρήσεις κατά διακριτικά μέρη του έργου για τις εργασίες που εκτελέστηκαν τον προηγούμενο μήνα. Οι επιμετρήσεις, συνοδευόμενες από τα αναγκαία επιμετρητικά σχέδια υποβάλλονται στην διευθύνουσα υπηρεσία για τον έλεγχο αφού υπογραφούν με την ένδειξη «όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο». Η διευθύνουσα υπηρεσία μετά την παραβολή προς τα επιμεριστικά στοιχεία, τον έλεγχο και τυχόν διόρθωση των υπολογισμών, εγκρίνει τις επιμετρήσεις και τις κοινοποιεί στον ανάδοχο. Η κοινοποίηση αυτή θεωρείται πράξη της διευθύνουσας υπηρεσίας κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν. 1418/1984 και ο ανάδοχος αν δεν αποδέχεται τις διορθώσεις μπορεί να ασκήσει το προβλεπόμενο από το νόμο δικαίωμα της ένστασης. 

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι, τα έσοδα των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την εργοληπτική κατασκευή δημοσίων τεχνικών έργων καθίστανται βέβαια και εκκαθαρισμένα με την πιστοποίηση των επιμετρήσεων από τη διευθύνουσα υπηρεσία, η οποία πρέπει να ολοκληρώνεται μέσα σε ένα μήνα από το μήνα υποβολής των μετρήσεων. Στη συνέχεια, τα πιο πάνω ποσά των λογαριασμών που πιστοποιούνται μέσα στη χρήση αποτελούν με βάση τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.2238/1994 τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που κατασκευάζουν δημόσια τεχνικά έργα.

Κατηγορία:
Φορολογικά
ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ