Ροή ειδήσεων

Όταν παρίσταται ανάγκη αυξήσεως των ποσοτήτων των εργασιών ή επιβάλλεται η εκτέλεση νέων εργασιών, συντάσσεται συγκριτικός πίνακας ή και πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών. Κατά την κατάρτιση του συγκριτικού πίνακα, οι ποσότητες των μη

Όταν παρίσταται ανάγκη αυξήσεως των ποσοτήτων των εργασιών ή επιβάλλεται η εκτέλεση νέων εργασιών, συντάσσεται συγκριτικός πίνακας ή και πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών. Κατά την κατάρτιση του συγκριτικού πίνακα, οι ποσότητες των μη προβλεπόμενων από τη σύμβαση εργασιών (νέων) που μπορούν να περιληφθούν σΆ αυτόν προς εκτέλεση από τον ανάδοχο χωρίς προηγούμενη ιδιαίτερη συμφωνία μαζί του προσδιορίζονται από το όριο που θέτει η παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 1418/1984. Για τον προσδιορισμό του ορίου, κρίσιμο στοιχείο αποτελεί η έννοια της «ομάδας ομοειδών εργασιών», όπως αυτή προσδιορίζεται στη σύμβαση. Διαφωνία σχετικά με την κατά την σύμβαση έννοια της ομάδας ομοειδών εργασιών και το επί τη βάσει της εννοίας αυτής προσδιοριζόμενο όριο δαπάνης της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 1418/1984 δημιουργεί διαφορά ως προς τις νέες εργασίες που περιλαμβάνονται στον συγκριτικό πίνακα και στο ΠΚΤΜΝΕ άνευ προηγουμένης διαπραγματεύσεως με τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή οι αντιρρήσεις του αναδόχου, που πρέπει να προβληθούν εγκαίρως υπό την μορφή επιφυλάξεως, δεν τον απαλλάσσουν από την υποχρέωση εκτελέσεως των νέων εργασιών που περιελήφθησαν στον συγκριτικό πίνακα και μάλιστα με τις τιμές που ενεκρίθησαν, του παρέχεται, όμως, η δυνατότητα προσφυγής στο αρμόδιο δικαστήριο μετά από τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας. Για την πληρωμή των απαιτήσεων του αναδόχου απαιτείται η σύνταξη σχετικού λογαριασμού, ο οποίος ελέγχεται, διορθώνεται και εγκρίνεται από τη Διευθύνουσα υπηρεσία, εκτός εάν δεν επιδέχεται ευχερή διόρθωση, οπότε επιστρέφεται στον εργολάβο για διόρθωση των ανακριβειών ή ασαφειών, επανασύνταξη και επανυποβολή. Μετά την έγκρισή του αποτελεί την πιστοποίηση για την πληρωμή του αναδόχου για τις αντίστοιχες εργασίες που εκτέλεσε, ανακύπτει δε υποχρέωση του κυρίου του έργου προς πληρωμή του. Σε περίπτωση, αυξομειώσεως των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών ή εκτελέσεως νέων εργασιών, στοιχεία νομιμότητας του συντασσόμενου γιΆ αυτές λογαριασμού αποτελούν η προηγούμενη περίληψη των εργασιών αυτών σε εγκεκριμένο Σ.Π. και ο καθορισμός των τιμών μονάδας των νέων εργασιών με εγκεκριμένο αρμοδίως πρωτόκολλο. Ο εργολάβος δεν μπορεί να προβεί στη σύνταξη πιστοποιήσεως για την πληρωμή της αξίας των νέων εργασιών, εάν δεν προηγηθεί ο καθορισμός της τιμής μονάδας αυτών με το οικείο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και η έγκριση αυτού μαζί με τον αντίστοιχο Σ.Π.. Εάν, συνεπώς, μη συμπράττοντας στη σύνταξη ή υπογράφοντας με επιφύλαξη το Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και τον αντίστοιχο Σ.Π., ο ανάδοχος κινήσει κατΆ αυτών, όπως έχει δικαίωμα, τη διαδικασία των ενδικοφανών και στη συνέχεια των δικαστικών προσφυγών αμφισβητώντας τις οριζόμενες τιμές μονάδας, τότε δεν είναι δυνατή η υποβολή και η έγκριση πιστοποιήσεως για τις σχετικές εργασίες, αφού, στην περίπτωση αυτή, το περιεχόμενο των εν λόγω πράξεων (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και Σ.Π.), επί τη βάσει των οποίων θα συνταχθεί η πιστοποίηση, εξαρτάται και η έγκρισή της προϋποθέτει την επίλυση της διαφωνίας που ανέκυψε με τη διοικητική και δικαστική τους αμφισβήτηση.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ