Ροή ειδήσεων

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να προβεί σε καμιά τροποποίηση στη μορφή του έργου, την ποιότητα, το είδος ή την ποσότητα των εργασιών χωρίς έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας. Για την πραγματοποίηση των μεταβολών αυτών συντάσσεται συγκριτικός πίνακας και , αν απαιτ

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να προβεί σε καμιά τροποποίηση στη μορφή του έργου, την ποιότητα, το είδος ή την ποσότητα των εργασιών χωρίς έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας. Για την πραγματοποίηση των μεταβολών αυτών συντάσσεται συγκριτικός πίνακας και , αν απαιτείται , και πρωτόκολλο που κανονίζει τις τιμές μονάδας νέων εργασιών. Οι συγκριτικοί πίνακες και τα πρωτόκολλα κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών που τους συνοδεύουν συντάσσονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφονται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή με επιφύλαξη, εγκρίνονται δε από την Προϊσταμένη Αρχή, στην οποία διαβιβάζονται μαζί με την τυχόν ένσταση του αναδόχου, την οποία δικαιούται αυτός να ασκήσει σε περίπτωση που υπέγραψε, κατά τα ανωτέρω, με επιφύλαξη και ότι μετά την έγκριση του συγκριτικού πίνακα. Αν υπάρχει ανάγκη να εκτελεσθούν πρόσθετες επείγουσες εργασίες, μπορεί να εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή η εκτέλεσή τους πριν από τη σύνταξη συγκριτικού πίνακα, ο δε ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις εργασίες αυτές.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ