Ροή ειδήσεων

Κατά την κατάρτιση του συγκριτικού πίνακα, οι ποσότητες των μη προβλεπομένων από τη σύμβαση εργασιών (νέων) που μπορούν να περιληφθούν σ’ αυτόν προς εκτέλεση από τον ανάδοχο χωρίς προηγούμενη ιδιαίτερη συμφωνία μαζί του προσδιορίζονται από το όριο πο

Κατά την κατάρτιση του συγκριτικού πίνακα, οι ποσότητες των μη προβλεπομένων από τη σύμβαση εργασιών (νέων) που μπορούν να περιληφθούν σ’ αυτόν προς εκτέλεση από τον ανάδοχο χωρίς προηγούμενη ιδιαίτερη συμφωνία μαζί του προσδιορίζονται από το όριο που θέτει η παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 1418/1984, δοθέντος ότι με την διάταξη αυτή παρέχεται στον ανάδοχο η δυνατότητα να αρνηθεί την εκτέλεση νέων εργασιών, κατά το μέρος που αυτή συνεπάγεται αύξηση πέραν του 50% της συμβατικής δαπάνης για κάθε ομάδα ομοειδών εργασιών, όπως οι ομάδες αυτές προσδιορίζονται από τη σύμβαση. Διαφωνία σχετικά με την κατά την σύμβαση έννοια της ομάδας ομοειδών εργασιών και το επί τη βάσει της εννοίας αυτής προσδιοριζόμενο όριο δαπάνης της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 1418/1984 δημιουργεί διαφορά ως προς τις νέες εργασίες που περιλαμβάνονται στον συγκριτικό πίνακα και στο ΠΚΤΜΝΕ άνευ προηγουμένης διαπραγματεύσεως με τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, οι αντιρρήσεις του αναδόχου, που θα πρέπει να προβληθούν εγκαίρως υπό την μορφή επιφυλάξεως, δεν τον απαλλάσσουν από την υποχρέωση εκτελέσεως των νέων εργασιών που περιελήφθησαν στον συγκριτικό πίνακα και μάλιστα με τις τιμές που ενεκρίθησαν, του παρέχεται, όμως, η δυνατότητα προσφυγής στο αρμόδιο δικαστήριο μετά από τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ