Ροή ειδήσεων

Ημερολόγιο φορολογικών υποχρεώσεων Νοεμβρίου 2008

Δευτέρα 3/11 Υποβολή Φ.Μ.Υ., φόρου 25% μισθών μελών Δ.Σ. και εταίρων Ε.Π.Ε για το μήνα Σεπτεμβρίου από εταιρίες με προσωπικό άνω των 500 ατόμων (Α.Φ.Μ. 10-50)
 
Τρίτη 4/11 Υποβολή Φ.Μ.Υ., φόρου 25% μισθών μελών Δ.Σ. και εταίρων Ε.Π.Ε για το μήνα Σεπτεμβρίου από εταιρίες με προσωπικό άνω των 500 ατόμων (Α.Φ.Μ. 60-00)
 
Δευτέρα 10/11 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατηθέντος φόρου 15%, του προηγούμενου μήνα, επί αμοιβών δικηγόρων για εργατικές υποθέσεις από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τις δημοτικές επιχειρήσεις, τους ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ
 Υποβολή δήλωσης και απόδοση τέλους στο δημοτικό ή κοινοτικό Ταμείο για το δικαίωμα υδροληψίας του προηγούμενου μήνα
 Υποβολή δήλωσης και απόδοση στο δημοτικό ή κοινοτικό Ταμείο του τέλους 2% επί των ακαθάριστων εσόδων, του προηγούμενου μήνα, των μη υπόχρεων Φ.Π.Α. κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λπ. ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ.
 Υποβολή Α.Π.Δ. οικοδομοτεχνικών έργων προηγούμενου μήνα σε υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ.
 
Παρασκευή 14/11 Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενου φόρου για αμοιβές και αποζημιώσεις μελών του Δ.Σ. που βαρύνουν την ίδια την Α.Ε. και οι οποίες αφαιρούνται από τα ακαθάριστα έσοδα, κατά τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 105, παρ. 6γ
 Υποβολή δήλωσης από δημόσιες υπηρεσίες, ΟΤΑ, κοινωφελή ιδρύματα, Οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, δημόσιες επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις και ΝΠΔΔ γενικά, για την παρακράτηση φόρου εισοδήματος κατά την προμήθεια από επιχειρήσεις κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών.
 Υποβολή δήλωσης και απόδοση φόρου 3% που παρακρατήθηκε τον προηγούμενο μήνα από εργολάβους και ενοικιαστές δημόσιων, δημοτικών κ.λπ. προσόδων πάνω στην αξία του κατασκευαζόμενου έργου ή μισθώματος.
 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου τόκων τραπεζικών καταθέσεωνκαι πράξεων repos, τόκων ομολόγων έντοκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου τόκων δανείων ή πιστώσεων (εκτός τραπεζικών) και λοιπών περιπτώσεων
 Υποβολή δήλωσης και απόδοση χαρτοσήμου δανείων ή καταθέσεων από εταίρους, για εγγραφές που έγιναν στα τηρούμενα βιβλία κατά τον προηγούμενο μήνα
 Υποβολή δήλωσης και καταβολή φόρου που έχει παρακρατηθεί για διάφορες περιπτώσεις αποζημιώσεων – αμοιβών από και σε αλλοδαπές εταιρίες κατά τον προηγούμενο μήνα
 Λοιπές περιπτώσεις απόδοσης παρακρατούμενων φόρων προηγούμενου μήνα (χρηματικά ποσά σε αθλητές – παροχές σε πρόσωπα τοπικής αυτοδιοίκησης – έπαθλα δρομώνων ίππων – φόροι διαγωνισμών τηλεοπτικών σταθμών)
 Καταβολή φόρου για τις προμήθειες ή αμοιβές του προηγουμένου μήνα σε περιπτώσεις αμοιβών από κινητές αξίες – αμοιβαία κεφάλαια – ομολογίες – χρεόγραφα-συμβάσεις παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων
 Υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α. από απαλλασσόμενους για ενδοκοινοτικές αποκτήσεις προηγούμενου μήνα
 
Πέμπτη 20/11 Υποβολή Φ.Μ.Υ., φόρου 25% μισθών μελών Δ.Σ. και εταίρων Ε.Π.Ε για το μήνα Οκτωβρίου από εταιρίες με προσωπικό άνω των 500 ατόμων (Α.Φ.Μ. 1)
 Υποβολή Φ.Μ.Υ., φόρου ελεύθ. επαγ/τιών 20%, φόρου 25% μισθών μελών Δ.Σ. και εταίρων Ε.Π.Ε., για το 5Ο δίμηνο από εταιρίες με προσωπικό έως 500 άτομα (Α.Φ.Μ. 1)
 Υποβολή Δήλωσης και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος (15%) για τις αμοιβές εκτός έδρας 5ου διμήνου (Α.Φ.Μ. 1)
 Υποβολή δήλωσης και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου στο ακαθάριστο ποσό της αποζημίωσης που καταβάλει ο εκμισθωτής στον μισθωτή ακινήτου για αποζημιώσεις 5ου διμήνου( Α.Φ.Μ. 1)
 Καταβολή αγγελιοσήμου και ειδικού φόρου διαφήμισης για το 5ο δίμηνο ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ.
 Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. σε Δ.Ο.Υ. από υπόχρεους με βιβλία Γ’ κατηγορίας, προηγούμενου μήνα με Α.Φ.Μ. 1,2

 Υποβολή δήλωσης και καταβολή στο δημοτικό ή κοινοτικό Ταμείο του τέλους 2% επί των ακαθάριστων εσόδων προηγουμένου μηνός των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λπ. Α.Φ.Μ. 1,2

 Υποβολή στατιστικής δήλωσης Intrastat από τηρούντες βιβλία Α’, Β’, Γ’ κατηγορίας, που πραγματοποίησαν ενδοκοινοτικές συναλλαγές τον προηγούμενο μήνα με Α.Φ.Μ. 1,2
 Καταβολή τέλους παρεπιδημούντων επί εσόδων camping, ενοικιαζόμενων δωματίων, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων προηγούμενου μήνα, από υπόχρεους που υπόκεινται σε Φ.Π.Α. με Α.Φ.Μ. 1,2
 Υποβολή δήλωσης και καταβολή εισφοράς ΕΛΓΑ για το προηγούμενο τρίμηνο
 Υποβολή δήλωσης φόρου επί του ζύθου υπέρ των Δήμων και Κοινοτήτων, για το προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο
 Υποβολή δήλωσης τελών χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου 3ου τριμήνου
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 21/11 Υποβολή Φ.Μ.Υ., φόρου 25% μισθών μελών Δ.Σ. και εταίρων Ε.Π.Ε για το μήνα Οκτωβρίου από εταιρίες με προσωπικό άνω των 500 ατόμων (Α.Φ.Μ. 2)
 Υποβολή Φ.Μ.Υ., φόρου ελεύθ. επαγ/τιών 20%, φόρου 25% μισθών μελών Δ.Σ. και εταίρων Ε.Π.Ε., για το 5Ο δίμηνο από εταιρίες με προσωπικό έως 500 άτομα (Α.Φ.Μ. 2)
 Υποβολή Δήλωσης και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος (15%) για τις αμοιβές εκτός έδρας 5ου διμήνου (Α.Φ.Μ. 2)
 Υποβολή δήλωσης και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου στο ακαθάριστο ποσό της αποζημίωσης που καταβάλει ο εκμισθωτής στον μισθωτή ακινήτου για αποζημιώσεις 5ου διμήνου( Α.Φ.Μ. 2)
 Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. σε Δ.Ο.Υ. από υπόχρεους με βιβλία Γ’ κατηγορίας, προηγούμενου μήνα με Α.Φ.Μ. 3,4

 Υποβολή δήλωσης και καταβολή στο δημοτικό ή κοινοτικό Ταμείο του τέλους 2% επί των ακαθάριστων εσόδων προηγουμένου μηνός των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λπ. Α.Φ.Μ. 3,4

 Υποβολή στατιστικής δήλωσης Intrastat από τηρούντες βιβλία Α’, Β’, Γ’ κατηγορίας, που πραγματοποίησαν ενδοκοινοτικές συναλλαγές τον προηγούμενο μήνα με Α.Φ.Μ. 3,4
 Καταβολή τέλους παρεπιδημούντων επί εσόδων camping, ενοικιαζόμενων δωματίων, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων προηγούμενου μήνα, από υπόχρεους που υπόκεινται σε Φ.Π.Α. με Α.Φ.Μ. 3,4
 
 
ΔΕΥΤΈΡΑ 24/11 Υποβολή Φ.Μ.Υ., φόρου 25% μισθών μελών Δ.Σ. και εταίρων Ε.Π.Ε για το μήνα Οκτωβρίου από εταιρίες με προσωπικό άνω των 500 ατόμων (Α.Φ.Μ. 3)
 Υποβολή Φ.Μ.Υ., φόρου ελεύθ. επαγ/τιών 20%, φόρου 25% μισθών μελών Δ.Σ. και εταίρων Ε.Π.Ε., για το 5Ο δίμηνο από εταιρίες με προσωπικό έως 500 άτομα (Α.Φ.Μ. 3)
 Υποβολή Δήλωσης και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος (15%) για τις αμοιβές εκτός έδρας 5ου διμήνου (Α.Φ.Μ. 3)
 Υποβολή δήλωσης και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου στο ακαθάριστο ποσό της αποζημίωσης που καταβάλει ο εκμισθωτής στον μισθωτή ακινήτου για αποζημιώσεις 5ου διμήνου( Α.Φ.Μ. 3)
 Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. σε Δ.Ο.Υ. από υπόχρεους με βιβλία Γ’ κατηγορίας, προηγούμενου μήνα με Α.Φ.Μ. 5,6

 Υποβολή δήλωσης και καταβολή στο δημοτικό ή κοινοτικό Ταμείο του τέλους 2% επί των ακαθάριστων εσόδων προηγουμένου μηνός των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λπ. Α.Φ.Μ. 5,6

 Υποβολή στατιστικής δήλωσης Intrastat από τηρούντες βιβλία Α’, Β’, Γ’ κατηγορίας, που πραγματοποίησαν ενδοκοινοτικές συναλλαγές τον προηγούμενο μήνα με Α.Φ.Μ. 5,6
 Καταβολή τέλους παρεπιδημούντων επί εσόδων camping, ενοικιαζόμενων δωματίων, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων προηγούμενου μήνα, από υπόχρεους που υπόκεινται σε Φ.Π.Α. με Α.Φ.Μ. 5,6
 
ΤΡΙΤΗ 25/11 Υποβολή Φ.Μ.Υ., φόρου 25% μισθών μελών Δ.Σ. και εταίρων Ε.Π.Ε για το μήνα Οκτωβρίου από εταιρίες με προσωπικό άνω των 500 ατόμων (Α.Φ.Μ. 4)
 Υποβολή Φ.Μ.Υ., φόρου ελεύθ. επαγ/τιών 20%, φόρου 25% μισθών μελών Δ.Σ. και εταίρων Ε.Π.Ε., για το 5Ο δίμηνο από εταιρίες με προσωπικό έως 500 άτομα (Α.Φ.Μ. 4)
 Υποβολή Δήλωσης και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος (15%) για τις αμοιβές εκτός έδρας 5ου διμήνου (Α.Φ.Μ. 4)
 Υποβολή δήλωσης και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου στο ακαθάριστο ποσό της αποζημίωσης που καταβάλει ο εκμισθωτής στον μισθωτή ακινήτου για αποζημιώσεις 5ου διμήνου( Α.Φ.Μ. 4)
 Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. σε Δ.Ο.Υ. από υπόχρεους με βιβλία Γ’ κατηγορίας, προηγούμενου μήνα με Α.Φ.Μ. 7,8

 Υποβολή δήλωσης και καταβολή στο δημοτικό ή κοινοτικό Ταμείο του τέλους 2% επί των ακαθάριστων εσόδων προηγουμένου μηνός των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λπ. Α.Φ.Μ. 7,8

 Υποβολή στατιστικής δήλωσης Intrastat από τηρούντες βιβλία Α’, Β’, Γ’ κατηγορίας, που πραγματοποίησαν ενδοκοινοτικές συναλλαγές τον προηγούμενο μήνα με Α.Φ.Μ. 7,8
 Καταβολή τέλους παρεπιδημούντων επί εσόδων camping, ενοικιαζόμενων δωματίων, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων προηγούμενου μήνα, από υπόχρεους που υπόκεινται σε Φ.Π.Α. με Α.Φ.Μ. 7,8
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/11 Υποβολή Φ.Μ.Υ., φόρου 25% μισθών μελών Δ.Σ. και εταίρων Ε.Π.Ε. για το μήνα Οκτωβρίου από εταιρίες με προσωπικό άνω των 500 ατόμων (Α.Φ.Μ. 5)
 Υποβολή Φ.Μ.Υ., φόρου ελεύθ. επαγ/τιών 20%, φόρου 25% μισθών μελών Δ.Σ. και εταίρων Ε.Π.Ε., για το 5Ο δίμηνο από εταιρίες με προσωπικό έως 500 άτομα (Α.Φ.Μ. 5)
 Υποβολή Δήλωσης και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος (15%) για τις αμοιβές εκτός έδρας 5ου διμήνου (Α.Φ.Μ. 5)
 Υποβολή δήλωσης και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου στο ακαθάριστο ποσό της αποζημίωσης που καταβάλει ο εκμισθωτής στον μισθωτή ακινήτου για αποζημιώσεις 5ου διμήνου( Α.Φ.Μ. 5)
 Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. σε Δ.Ο.Υ. από υπόχρεους με βιβλία Γ’ κατηγορίας, προηγούμενου μήνα με Α.Φ.Μ. 9,0

 Υποβολή δήλωσης και καταβολή στο δημοτικό ή κοινοτικό Ταμείο του τέλους 2% επί των ακαθάριστων εσόδων προηγουμένου μηνός των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λπ. Α.Φ.Μ. 9,0

 Υποβολή στατιστικής δήλωσης Intrastat από τηρούντες βιβλία Α’, Β’, Γ’ κατηγορίας, που πραγματοποίησαν ενδοκοινοτικές συναλλαγές τον προηγούμενο μήνα με Α.Φ.Μ. 9,0
 Καταβολή τέλους παρεπιδημούντων επί εσόδων camping, ενοικιαζόμενων δωματίων, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων προηγούμενου μήνα, από υπόχρεους που υπόκεινται σε Φ.Π.Α. με Α.Φ.Μ. 9,0
 Υποβολή περιοδικής δήλωσης και απόδοση του Φ.Π.Α. προηγούμενου μηνός, υπόχρεων που τηρούν Γ’ κατηγορίας βιβλία, μέσω διαδικτύου
 Υποβολή στατιστικής δήλωσης Intrastat για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές του προηγούμενου μηνός, μέσω διαδικτύου
 
 
ΠΕΜΠΤΗ 27/11 Υποβολή Φ.Μ.Υ., φόρου 25% μισθών μελών Δ.Σ. και εταίρων Ε.Π.Ε για το μήνα Οκτωβρίου από εταιρίες με προσωπικό άνω των 500 ατόμων (Α.Φ.Μ. 6)
 Υποβολή Φ.Μ.Υ., φόρου ελεύθ. επαγ/τιών 20%, φόρου 25% μισθών μελών Δ.Σ. και εταίρων Ε.Π.Ε., για το 5Ο δίμηνο από εταιρίες με προσωπικό έως 500 άτομα (Α.Φ.Μ. 6)
 Υποβολή Δήλωσης και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος (15%) για τις αμοιβές εκτός έδρας 5ου διμήνου (Α.Φ.Μ. 6)
 Υποβολή δήλωσης και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου στο ακαθάριστο ποσό της αποζημίωσης που καταβάλει ο εκμισθωτής στον μισθωτή ακινήτου για αποζημιώσεις 5ου διμήνου( Α.Φ.Μ. 6)
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 28/11 Υποβολή Φ.Μ.Υ., φόρου 25% μισθών μελών Δ.Σ. και εταίρων Ε.Π.Ε για το μήνα Οκτωβρίου από εταιρίες με προσωπικό άνω των 500 ατόμων (Α.Φ.Μ. 7)
 Υποβολή Φ.Μ.Υ., φόρου ελεύθ. επαγ/τιών 20%, φόρου 25% μισθών μελών Δ.Σ. και εταίρων Ε.Π.Ε., για το 5Ο δίμηνο από εταιρίες με προσωπικό έως 500 άτομα (Α.Φ.Μ. 7)
 Υποβολή Δήλωσης και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος (15%) για τις αμοιβές εκτός έδρας 5ου διμήνου (Α.Φ.Μ. 7)
 Υποβολή δήλωσης και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου στο ακαθάριστο ποσό της αποζημίωσης που καταβάλει ο εκμισθωτής στον μισθωτή ακινήτου για αποζημιώσεις 5ου διμήνου( Α.Φ.Μ. 7)
 Υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ με πιστωτικό ή μηδενικό υπόλοιπο, μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, από επιτηδευματίες, ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ.
 Υποβολή Α.Π.Δ. από εργοδότες οικοδομοτεχνικών έργων προηγούμενου μηνός, μέσω διαδικτύου, ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε.
 Υποβολή δήλωσης για παρακρατήσεις από αποζημιώσεις απολυόμενων μισθωτών που έγιναν τον προηγούμενο μήνα
 Απόδοση από τον δανειοδοτούμενο της εισφοράς 0,6% επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που λήφθηκαν μέσα στον προηγούμενο μήνα
 Απόδοση φόρου κατανάλωσης οινοπνεύματος, πρώτων υλών παραγωγής ζύθου και εισαγόμενου ζύθου και φόρου που επιβάλλεται για τον προηγούμενο μήνα.
 Υποβολή δήλωσης και απόδοση του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας για τους λογαριασμούς που εκδόθηκαν κατά το μήνα Σεπτέμβριο
 Καταβολή των εισφορών Ι.Κ.Α.  και λοιπών ασφαλιστικών εισφορών προηγούμενου μηνός

Κατηγορία:
Φορολογικά
ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ