Ροή ειδήσεων

Φορολογικές υποχρεώσεις Οκτωβρίου 2008

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008

Τετάρτη 1/10 Υποβολή Φ.Μ.Υ., φόρου 25% μισθών μελών Δ.Σ. και εταίρων Ε.Π.Ε για το μήνα Αύγουστο από εταιρίες με προσωπικό άνω των 500 ατόμων (Α.Φ.Μ. 8)
 Υποβολή Φ.Μ.Υ., φόρου ελεύθ. επαγ/τιών 20%, φόρου 25% μισθών μελών Δ.Σ. και εταίρων Ε.Π.Ε., για το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου  από εταιρίες με προσωπικό έως 500 άτομα (Α.Φ.Μ. 8)
 Καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος (15%) για τις αμοιβές εκτός έδρας 4ου διμήνου (Α.Φ.Μ. 8)
 Καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου στο ακαθάριστο ποσό της αποζημίωσης που καταβάλει ο εκμισθωτής στον μισθωτή ακινήτου 4ου διμήνου( Α.Φ.Μ. 8)
 
Πέμπτη 2/10 Υποβολή Φ.Μ.Υ., φόρου 25% μισθών μελών Δ.Σ. και εταίρων Ε.Π.Ε για το μήνα Αύγουστο από εταιρίες με προσωπικό άνω των 500 ατόμων (Α.Φ.Μ. 9)
 Υποβολή Φ.Μ.Υ., φόρου ελεύθ. επαγ/τιών 20%, φόρου 25% μισθών μελών Δ.Σ. και εταίρων Ε.Π.Ε., για το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου  από εταιρίες με προσωπικό έως 500 άτομα. (Α.Φ.Μ. 9)
 Υποβολή Δήλωσης και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος (15%) για τις αμοιβές εκτός έδρας 4ου διμήνου (Α.Φ.Μ. 9)
 Καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου στο ακαθάριστο ποσό της αποζημίωσης που καταβάλει ο εκμισθωτής στον μισθωτή ακινήτου 4ου διμήνου( Α.Φ.Μ. 9)
 
Παρασκευή 3/10 Υποβολή Φ.Μ.Υ., φόρου 25% μισθών μελών Δ.Σ. και εταίρων Ε.Π.Ε για το μήνα Αύγουστο από εταιρίες με προσωπικό άνω των 500 ατόμων (Α.Φ.Μ. 10-50)
 Υποβολή Φ.Μ.Υ., φόρου ελεύθ. επαγ/τιών 20%, φόρου 25% μισθών μελών Δ.Σ. και εταίρων Ε.Π.Ε., για το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου  από εταιρίες με προσωπικό έως 500 άτομα. (Α.Φ.Μ. 10 – 50)
 Καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος (15%) για τις αμοιβές εκτός έδρας 4ου διμήνου (Α.Φ.Μ. 10-50)
 Καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου στο ακαθάριστο ποσό της αποζημίωσης που καταβάλει ο εκμισθωτής στον μισθωτή ακινήτου 4ου διμήνου( Α.Φ.Μ. 10-50)
 
Δευτέρα 6/10 Υποβολή Φ.Μ.Υ., φόρου 25% μισθών μελών Δ.Σ. και εταίρων Ε.Π.Ε για το μήνα Αύγουστο από εταιρίες με προσωπικό άνω των 500 ατόμων (Α.Φ.Μ. 60-00)
 Υποβολή Φ.Μ.Υ., φόρου ελεύθ. επαγ/τιών 20%, φόρου 25% μισθών μελών Δ.Σ. και εταίρων Ε.Π.Ε., για το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου  από εταιρίες με προσωπικό έως 500 άτομα. (Α.Φ.Μ. 60-00)
 Καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος (15%) για τις αμοιβές εκτός έδρας 4ου διμήνου (Α.Φ.Μ. 60-00)
 Καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου στο ακαθάριστο ποσό της αποζημίωσης που καταβάλει ο εκμισθωτής στον μισθωτή ακινήτου 4ου διμήνου( Α.Φ.Μ. 60-00)
  
Παρασκευή 10/10 Απόδοση παρακρατηθέντος φόρου 15%, του προηγούμενου μήνα, επί αμοιβών δικηγόρων για εργατικές υποθέσεις
 Απόδοση τέλους για το δικαίωμα υδροληψίας του προηγούμενου μήνα
 Απόδοση στο δημοτικό ή κοινοτικό Ταμείο του τέλους 2% επί των ακαθάριστων εσόδων, του προηγούμενου μήνα, των μη υπόχρεων Φ.Π.Α. κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λπ. ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ.
 Υποβολή Α.Π.Δ. οικοδομοτεχνικών έργων προηγούμενου μήνα σε υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ.
 
Δευτέρα 13/10 Υποβολή Α.Π.Δ. κοινών επιχειρήσεων  για  το 3ο  τρίμηνο σε υποκατάστημα Ι.Κ.Α. με Α.Φ.Μ. 1,2
 
Τρίτη 14/10  Υποβολή Α.Π.Δ. κοινών επιχειρήσεων  για  το 3ο  τρίμηνο σε υποκατάστημα Ι.Κ.Α. με Α.Φ.Μ. 3,4
 
Τετάρτη 15/10 Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενου φόρου για αμοιβές και αποζημιώσεις μελών του Δ.Σ. που βαρύνουν την ίδια την Α.Ε.
 Υποβολή δήλωσης από δημόσιες υπηρεσίες, ΟΤΑ, κοινωφελή ιδρύματα, Οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, δημόσιες επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις και ΝΠΔΔ γενικά, για την παρακράτηση φόρου εισοδήματος κατά την προμήθεια από επιχειρήσεις κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών.
 Υποβολή δήλωσης και απόδοση φόρου 3% που παρακρατήθηκε τον προηγούμενο μήνα από εργολάβους και ενοικιαστές δημόσιων, δημοτικών κ.λπ. προσόδων πάνω στην αξία του κατασκευαζόμενου έργου ή μισθώματος.
 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου τόκων τραπεζικών καταθέσεων
 Υποβολή δήλωσης και απόδοση χαρτοσήμου δανείων προηγούμενου μήνα
 Υποβολή δήλωσης και καταβολή φόρου που έχει παρακρατηθεί για διάφορες περιπτώσεις αποζημιώσεων – αμοιβών από και σε αλλοδαπές εταιρίες κατά τον προηγούμενο μήνα
 Λοιπές περιπτώσεις απόδοσης παρακρατούμενων φόρων προηγούμενου μήνα
 Καταβολή φόρου για τις προμήθειες ή αμοιβές από κινητές αξίες του προηγουμένου μήνα
 Υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α. από απαλλασσόμενους για ενδοκοινοτικές αποκτήσεις προηγούμενου μήνα
 Υποβολή ημερολογίου διαφημίσεων από Μ.Μ.Ε. (τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, εφημερίδες, περιοδικά) για τους μήνες Ιούλιο Αύγουστο
 Υποβολή Α.Π.Δ. κοινών επιχειρήσεων  για  το 3ο  τρίμηνο σε υποκατάστημα Ι.Κ.Α. με Α.Φ.Μ. 5,6
 
Πέμπτη 16/10 Υποβολή Α.Π.Δ. κοινών επιχειρήσεων  για  το 3ο  τρίμηνο σε υποκατάστημα Ι.Κ.Α. με Α.Φ.Μ. 7,8
 
Παρασκευή 17/10 Υποβολή Α.Π.Δ. κοινών επιχειρήσεων  για  το 3ο  τρίμηνο σε υποκατάστημα Ι.Κ.Α. με Α.Φ.Μ. 9,10,20,30
 
Δευτέρα 20/10 Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. σε Δ.Ο.Υ. από υπόχρεους με βιβλία Γ’ κατηγορίας, προηγούμενου μήνα με Α.Φ.Μ. 1,2
 Υποβολή δήλωσης και καταβολή στο δημοτικό ή κοινοτικό Ταμείο του τέλους 2% επί των ακαθάριστων εσόδων προηγουμένου μηνός των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λπ. Α.Φ.Μ. 1,2
 Υποβολή στατιστικής δήλωσης Intrastat από τηρούντες βιβλία Α’, Β’, Γ’ κατηγορίας, για ενδοκοινοτικές συναλλαγές προηγούμενου μήνα με Α.Φ.Μ. 1,2
 Καταβολή τέλους παρεπιδημούντων επί εσόδων camping, ενοικιαζόμενων δωματίων, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων προηγούμενου μήνα, από υπόχρεους που υπόκεινται σε Φ.Π.Α. με Α.Φ.Μ. 1,2
 Υποβολή Φ.Μ.Υ., φόρου 25% μισθών μελών Δ.Σ. και εταίρων Ε.Π.Ε για το μήνα Σεπτέμβριο από εταιρίες με προσωπικό άνω των 500 ατόμων (Α.Φ.Μ. 1)
 Υποβολή στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. στοιχείων και συμφωνητικών που υπογράφηκαν το 3ο  τρίμηνο
 Υποβολή Α.Π.Δ. κοινών επιχειρήσεων  για  το 3ο  τρίμηνο σε υποκατάστημα Ι.Κ.Α. με Α.Φ.Μ. 40-00
 
Τρίτη 21/10  Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. σε Δ.Ο.Υ. από υπόχρεους με βιβλία Γ’ κατηγορίας, μηνός Αυγούστου με Α.Φ.Μ. 3,4
 Υποβολή δήλωσης και καταβολή στο δημοτικό ή κοινοτικό Ταμείο του τέλους 2% επί των ακαθάριστων εσόδων προηγουμένου μηνός των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λπ. Α.Φ.Μ. 3,4
 Υποβολή στατιστικής δήλωσης Intrastat από τηρούντες βιβλία Α’, Β’, Γ’ κατηγορίας, για ενδοκοινοτικές συναλλαγές προηγούμενουμήνα με Α.Φ.Μ. 3,4
 Καταβολή τέλους παρεπιδημούντων επί εσόδων camping, ενοικιαζόμενων δωματίων, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων προηγούμενου μήνα, από υπόχρεους που υπόκεινται σε Φ.Π.Α. με Α.Φ.Μ. 3,4
 Υποβολή Φ.Μ.Υ., φόρου 25% μισθών μελών Δ.Σ. και εταίρων Ε.Π.Ε για το μήνα Σεπτεμβρίου από εταιρίες με προσωπικό άνω των 500 ατόμων (Α.Φ.Μ. 2)
 
Τετάρτη 22/10 Υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ σε Δ.Ο.Υ. από υπόχρεους με βιβλία Γ’ κατηγορίας, μηνός Αυγούστου με Α.Φ.Μ. 5,6
 Υποβολή δήλωσης και καταβολή στο δημοτικό ή κοινοτικό Ταμείο του τέλους 2% επί των ακαθάριστων εσόδων προηγουμένου μηνός των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λπ. Α.Φ.Μ. 5,6
 Υποβολή στατιστικής δήλωσης Intrastat από τηρούντες βιβλία Α’, Β’, Γ’ κατηγορίας, που πραγματοποίησαν ενδοκοινοτικές συναλλαγές τον προηγούμενο μήνα με Α.Φ.Μ. 5,6
 Καταβολή τέλους παρεπιδημούντων επί εσόδων camping, ενοικιαζόμενων δωματίων, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων προηγούμενου μήνα, από υπόχρεους που υπόκεινται σε Φ.Π.Α. με Α.Φ.Μ. 5,6
 Υποβολή Φ.Μ.Υ., φόρου 25% μισθών μελών Δ.Σ. και εταίρων Ε.Π.Ε για το μήνα Σεπτεμβρίου από εταιρίες με προσωπικό άνω των 500 ατόμων (Α.Φ.Μ. 3)
 
Πέμπτη 23/10 Υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ σε Δ.Ο.Υ. από υπόχρεους με βιβλία Γ’ κατηγορίας, μηνός Αυγούστου με Α.Φ.Μ. 7,8
 
 Καταβολή στο δημοτικό ή κοινοτικό Ταμείο του τέλους 2% επί των ακαθάριστων εσόδων προηγουμένου μηνός των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λπ. Α.Φ.Μ. 7,8
 Υποβολή στατιστικής δήλωσης Intrastat από τηρούντες βιβλία Α’, Β’, Γ’ κατηγορίας, για ενδοκοινοτικές συναλλαγές προηγούμενου μήνα με Α.Φ.Μ. 7,8
 Καταβολή τέλους παρεπιδημούντων επί εσόδων camping, ενοικιαζόμενων δωματίων, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων προηγούμενου μήνα, από υπόχρεους που υπόκεινται σε Φ.Π.Α. με Α.Φ.Μ. 7,8
 Υποβολή Φ.Μ.Υ., φόρου 25% μισθών μελών Δ.Σ. και εταίρων Ε.Π.Ε για το μήνα Σεπτεμβρίου από εταιρίες με προσωπικό άνω των 500 ατόμων (Α.Φ.Μ. 4)
 
Παρασκευή 24/10 Υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ σε Δ.Ο.Υ. από υπόχρεους με βιβλία Γ’ κατηγορίας, μηνός Αυγούστου με Α.Φ.Μ. 9,0
 Υποβολή δήλωσης και καταβολή στο δημοτικό ή κοινοτικό Ταμείο του τέλους 2% επί των ακαθάριστων εσόδων προηγουμένου μηνός των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λπ. Α.Φ.Μ. 9,0
 Υποβολή στατιστικής δήλωσης Intrastat από τηρούντες βιβλία Α’, Β’, Γ’ κατηγορίας, για ενδοκοινοτικές συναλλαγές προηγούμενου μήνα με Α.Φ.Μ. 9,0
 Καταβολή τέλους παρεπιδημούντων επί εσόδων camping, ενοικιαζόμενων δωματίων, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων προηγούμενου μήνα, Α.Φ.Μ. 9,0
 Υποβολή Φ.Μ.Υ., φόρου 25% μισθών μελών Δ.Σ. και εταίρων Ε.Π.Ε για το μήνα Σεπτεμβρίου από εταιρίες με προσωπικό άνω των 500 ατόμων (Α.Φ.Μ. 5)
 
Δευτέρα 27/10 Υποβολή Φ.Μ.Υ., φόρου 25% μισθών μελών Δ.Σ. και εταίρων Ε.Π.Ε για το μήνα Σεπτεμβρίου από εταιρίες με προσωπικό άνω των 500 ατόμων (Α.Φ.Μ. 6)
 Υποβολή περιοδικής δήλωσης και απόδοση του ΦΠΑ προηγούμενου μηνός, υπόχρεων που τηρούν Γ’ κατηγορίας βιβλία, μέσω διαδικτύου
 Υποβολή στατιστικής δήλωσης Intrastat για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές του προηγούμενου μηνός, μέσω διαδικτύου
 
Τετάρτη 29/10 Υποβολή Φ.Μ.Υ., φόρου 25% μισθών μελών Δ.Σ. και εταίρων Ε.Π.Ε για το μήνα Σεπτεμβρίου από εταιρίες με προσωπικό άνω των 500 ατόμων (Α.Φ.Μ. 7)
 
Πέμπτη 30/10 Υποβολή Φ.Μ.Υ., φόρου 25% μισθών μελών Δ.Σ. και εταίρων Ε.Π.Ε για το μήνα Σεπτεμβρίου από εταιρίες με προσωπικό άνω των 500 ατόμων (Α.Φ.Μ. 8)
 
Παρασκευή 31/10 Υποβολή Φ.Μ.Υ., φόρου 25% μισθών μελών Δ.Σ. και εταίρων Ε.Π.Ε για το μήνα Σεπτεμβρίου από εταιρίες με προσωπικό άνω των 500 ατόμων (Α.Φ.Μ. 9)
 Υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ με πιστωτικό ή μηδενικό υπόλοιπο, μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, από επιτηδευματίες, ανεξαρτήτως ΑΦΜ
 Υποβολή Α.Π.Δ. από εργοδότες οικοδομοτεχνικών έργων προηγούμενου μηνός, μέσω διαδικτύου, ανεξαρτήτως ΑΜΕ.
 Υποβολή δήλωσης για παρακρατήσεις από αποζημιώσεις απολυόμενων μισθωτών που έγιναν τον προηγούμενο μήνα
 Απόδοση του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας μηνός Αυγούστου
 Υποβολής δηλώσεων Κτηματολογίου για ημεδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα
 Καταβολή των εισφορών Ι.Κ.Α.  και λοιπών ασφαλιστικών εισφορών προηγούμενου μηνός
 Υποβολή Α.Π.Δ. κοινών επιχειρήσεων  για  το 3ο  τρίμηνο μέσω διαδικτύου ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ.

Κατηγορία:
Φορολογικά
ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ