Ροή ειδήσεων

ΕΑΑΔΗΣΥ: ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΗΜΔΗΣ ΑΠΟ 8/8/2015

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΗΜΔΗΣ ΑΠΟ 8/8/2015

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 201 του ν. 4281/2014 (Α' 160), από την 08.08.2015 έχει τεθεί σε ισχύ το άρθρο 139 του ίδιου νόμου, που αφορά στο αναμορφωμένο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.). Από τη θέση σε ισχύ του άρθρου 139, επήλθε διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του ΚΗΜΔΗΣ αναφορικά με τους υπόχρεους φορείς αλλά και τον προϋπολογισμό των προς καταχώριση συμβάσεων. Ειδικότερα:

  • υπόχρεοι φορείς για καταχώριση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. θεωρούνται πλέον οι αναθέτουσες αρχές, οι αναθέτοντες φορείς και οι κεντρικές αρχές προμηθειών,
  • καταργείται το κατώτατο όριο των 1.000 € χωρίς Φ.Π.Α.
  • Μέχρι την έκδοση της κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 139 παρ. 5 κοινής υπουργικής απόφασης, δεν τίθεται σε ισχύ η παρ. 3 του άρθρου 139, ενώ ισχύει και εφαρμόζεται η με αριθμό Π1/2380/2012 (ΦΕΚ 3400/Β/2012) κοινή υπουργική απόφαση.
ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ