Ροή ειδήσεων

Ανάσα ρευστότητας στις επιχειρήσεις μέσω του προγράμματος της ΕΤΕΑΝ

Ανάσα ρευστότητας στις επιχειρήσεις μέσω του προγράμματος της ΕΤΕΑΝ

Εκδοση εγγυητικών επιστολών για τη χρηματοδότηση των ΜμΕ από τις τράπεζες

Το πρόγραμμα της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. «Εγγύηση της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ των Πολύ Μικρών, των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων» ενισχύει την πρόσβαση των επιχειρήσεων στην τραπεζική αγορά για την έκδοση εγγυητικών επιστολών, με την εγγύηση μέρους του ποσού της εγγυητικής επιστολής εκ μέρους της ΕΤΕΑΝ Α.Ε.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΤΕΑΝ Α.Ε., η αδυναμία ρευστότητας που υφίστανται οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορεί να αντιμετωπιστεί κατά ένα μέρος με τη χρήση εγγυητικών επιστολών ελληνικών τραπεζών υπέρ των επιχειρήσεων προς ιδιώτες προμηθευτές, πελάτες τους κ.λπ. Κι αυτό, διότι η εγγυητική επιστολή δεν απαιτεί την ύπαρξη ρευστότητας από τις τράπεζες κατά την έκδοσή της παρά μόνο κατά την κατάπτωσή της. Για τον λόγο αυτό η ΕΤΕΑΝ Α.Ε. δημιούργησε το Πρόγραμμα Εγγύησης για την έκδοση εγγυητικών επιστολών, το οποίο στοχεύει:

– Στην ενίσχυση των επιχειρήσεων, μέσω της χρήσης εγγυητικών επιστολών εκδόσεως τραπεζών που απευθύνονται στους προμηθευτές τους, προκειμένου να εξασφαλίζουν μία μόνιμη ροή αγαθών και υπηρεσιών από αυτούς, χωρίς τη χρήση κεφαλαίων.

– Στη στήριξη της οικονομίας χωρίς να απαιτείται η χρήση κεφαλαίων, απελευθερώνοντας με αυτό τον τρόπο ρευστότητα για την προώθησή της σε λοιπούς χρηματοδοτικούς σκοπούς.

Το πρόγραμμα, επίσης, στοχεύει στην ενίσχυση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, μέσω της χρήσης εγγυητικών επιστολών εκδόσεως τραπεζών στις συναλλαγές, εργαλείο πίστης, αυξημένης βαρύτητας και ασφάλειας, των οποίων εγγυητικών επιστολών το κόστος έκδοσης είναι μικρότερο σε σχέση με τις συνήθεις μορφές δανεισμού.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις οι οποίες:

– Είναι νεοσύστατες (με ΑΦΜ), νέες και υφιστάμενες οιασδήποτε νομικής μορφής.

– Εχουν έδρα στην Ελλάδα.

– Απασχολούν (ή θα απασχολήσουν, για τις νεοσύστατες στο πρώτο έτος λειτουργίας) λιγότερους από 250 εργαζόμενους – ΕΜΕ και εμφανίζουν (ή προβλέπεται, για τις νεοσύστατες ΜΜΕ, ότι θα εμφανίσουν στο πρώτο έτος λειτουργίας τους) ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ ή το σύνολο του ετησίου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ.

– Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερες, σύμφωνα με αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που προσκομίζονται κατά την ενεργοποίησης της εγγύησης.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση ύπαρξης υποχρέωσης παρακράτησης ποσού στα αποδεικτικά ενημερότητας, η επιχείρηση δεν θεωρείται επιλέξιμη.

Ομως εάν το ποσό της παρακράτησης εξυπηρετηθεί από άλλη πηγή, τότε δύναται η επιχείρηση να ενταχθεί στο πρόγραμμα παροχής εγγύησης για την έκδοση εγγυητικών επιστολών. Επιλέξιμες είναι επιχειρηματικές δραστηριότητες όλων των κλάδων και τομέων της οικονομίας, εκτός αυτών που εξαιρεί ο Κανονισμός de minimis (ΕΚ 1998/2006).

Επίσης εξαιρούνται επιχειρήσεις που λειτουργούν ως: Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1ου και 2ου βαθμού, Δημοτικές και Δημόσιες Επιχειρήσεις, Δημόσιοι Οργανισμοί, ΜΜΕ του Χρηματοπιστωτικού και Χρηματοοικονομικού Τομέα (τράπεζες, εταιρείες Venture Capital, ΕΚΕΣ, εταιρείες Leasing, εταιρείες Factoring, ασφαλιστικές εταιρείες, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΕΧ, ΕΛΔΕ κ.λπ.), Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις Προσώπων ή Εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σωματεία, σύλλογοι, όμιλοι κ.λπ.), πολιτικά κόμματα (αμέσως ή εμμέσως), Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (έντυπα, ηλεκτρονικά κ.λ.π.) καθώς και επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο.

Υψος Εγγυημένου Χαρτοφυλακίου. Σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος, η ΕΤΕΑΝ Α.Ε. εγγυάται χαρτοφυλάκιο εγγυητικών επιστολών συγκεκριμένου ύψους, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 10.000 ευρώ και ανώτερο των 150.000 ευρώ ανά ΜμΕ. Το ανώτατο ποσό των 150.000 ευρώ μπορεί να εξαντληθεί με την υποβολή και έγκριση μιας αίτησης για εγγυημένο χαρτοφυλάκιο εγγυητικών επιστολών 150.000 ευρώ ή έως τριών αιτήσεων εγγυημένων χαρτοφυλακίων εγγυητικών επιστολών ίδιου συνολικού ύψους, καθΆ όλη τη διάρκεια του προγράμματος και εφόσον ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του προγράμματος δεν έχει εξαντληθεί. Η κάθε επιχείρηση μπορεί να συνεργάζεται μόνο με μια τράπεζα επιλογής της για το πρόγραμμα αυτό.

Η εγγύηση ενεργοποιείται από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης εγγυητικής επιστολής και την ταυτόχρονη είσπραξη της προμήθειας εγγύησης σε λογαριασμό της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. που τηρείται στην κάθε συνεργαζόμενη τράπεζα. Στην περίπτωση που η εγγύηση δεν ενεργοποιηθεί εντός μηνός, η έγκριση ακυρώνεται και διαγράφεται από τα βιβλία της ΕΤΕΑΝ Α.Ε.

Η διάρκεια της εγγύησης του χαρτοφυλακίου εγγυητικών επιστολών είναι 720 ημέρες, αρχής γενομένης από την ενεργοποίηση της εγγύησης, η οποία συμπίπτει με την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης εγγυητικής επιστολής και την είσπραξη της προμήθειας εγγύησης σε λογαριασμό της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. που τηρείται στην κάθε συνεργαζόμενη τράπεζα.

Ποσοστό κάλυψης εγγύησης: Ανέρχεται σε 50%.

Προμήθεια: Προκαταβάλλεται κατά την ενεργοποίηση της εγγύησης και ανέρχεται σε 0,5% ετησίως επί του ύψους του χαρτοφυλακίου εγγυητικών επιστολών.

Επιλέξιμες Μορφές Εγγυητικών Επιστολών: Θεωρούνται αυτές που εκδίδονται από την τράπεζα μετά την ημερομηνία έγκρισης της παροχής εγγύησης από την ΕΤΕΑΝ Α.Ε. και εντός του χρονικού διαστήματος των 720 ημερών που διαρκεί η εγγύηση.

– Επιλέξιμες είναι οι εγγυητικές επιστολές, που η εγγυητική υποχρέωση της τράπεζας καταβάλλεται σε ευρώ.

– Εγγυητικές επιστολές συμμετοχής σε διαγωνισμούς.

– Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης σύμβασης.

– Εγγυητικές επιστολές προκαταβολής, παρακρατήσεων, καλής πληρωμής.

Επιτρέπεται η παροχή εγγύησης σε εγγυητική επιστολή που απευθύνεται στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε φορείς του κατά την έννοια του άρθρου 1 του νόμου 3429/2005, καθώς και των εγγυητικών επιστολών λήψης προκαταβολών κρατικών ενισχύσεων υπέρ των επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα κρατικών ενισχύσεων και οι οποίες εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στους κρατικούς φορείς διαχείρισης και υλοποίησης των προγραμμάτων ενίσχυσης.

Μέχρι τέλος του χρόνου

Διάρκεια και ύψος εγγυητικών επιστολών. Οι εγγυητικές επιστολές που εντάσσονται από την τράπεζα στο εγγυημένο χαρτοφυλάκιο εγγυητικών επιστολών έχουν ορισμένη διάρκεια και λήξη, ενώ το επιλέξιμο ύψος είναι έως και 150.000 ευρώ.

Εξασφαλίσεις εγγυημένου χαρτοφυλακίου εγγυητικών επιστολών. Η επιχείρηση παρέχει και η τράπεζα λαμβάνει πλέον της εγγύησης της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. και πρόσθετες εξασφαλίσεις (ενοχικές ή/και εμπράγματες) για την κάλυψη χαρτοφυλακίου εγγυητικών επιστολών.

Οι εξασφαλίσεις αυτές δεν μπορούν να ξεπερνούν το 60% του αρχικού ύψους του χαρτοφυλακίου των εγγυητικών επιστολών.

Εξαίρεση: Η προσωπική εγγύηση τρίτου προσώπου μπορεί να ανέρχεται στο ύψος του χαρτοφυλακίου (εγγυημένου και μη εγγυημένου).

Επισημαίνεται ότι δεν προσημειώνεται η μόνιμη και μοναδική κατοικία του φορέα της επιχείρησης.

Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται μέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισμού του, όχι δε αργότερα από την 31.12.2013.

Πηγή: Καθημερινή

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ