ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: Για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2017 (βάσει της παρ.5 του Άρθρου 118 του Ν.4412/2016)

Παρακαλούμε όπως αναρτηθεί άμεσα το ως άνω έγγραφο, στην ιστοσελίδα σας και να ενημερωθούν αρμοδίως τα μέλη σας με κάθε πρόσφορο μέσο. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2017 (βάσει της παρ.5 του Άρθρου 118 του Ν.4412/2016)

Στη διάθεσή σας

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ιγνάτης Γ. Κοτζαγκιόζης
Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Εκτέλεσης Έργων
Κεντρικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου
ΤΚ 81100, Μυτιλήνη
Τηλ.: 22510-36154 & Φαξ : 22510-36159
Email : ikotzag@aegean.gr
Φορέας: