3297 - 2005 Ο ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωση για τα ευρισκόμενα στον τόπο εκτέλεσης του έργου και καταστραφέντα υλικά λόγω ανωτέρας βίας, τα οποία ανήκουν σΆ αυτόν. Αντιθέτως δικαιούται αποζημίωσης για τις από την ίδια αιτία βλάβες ή καταστροφ

(null)

Αρχεία: